حوزه معاونت اداری و مالی

مشخصات فردی معاون اداری مالی
نام: 
حسین
tmrxkv4571gholian
نام خانوادگی: قلی یان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
شماره تماس : 017-34237934 شماره داخلی 2100

 

اهداف :

1-    بهبود نظام اداری

2-   مديريت منابع انساني

3-   مدیریت بهینه منابع و مصارف

سیاست‌ها:

1-    اصلاح و تقویت نظام مالی و پیگیری اسناد ومدارک هزینه ها و بودجه با هدف شفافیت امور و صرفه جویی

2-   بهبود فرایندهای پرداخت حقوق و دستمزد وتسهیلات و وام های کارکنان و انجام دوره های آموزشی

3-   بررسی و ارزیابی درخواست های خرید تجهیزات واثاثیه معاونت ها و دانشكده ها و نیازسنجی

4-   برگزاری مزایده و مناقصه ها بر اساس آیین نامهمعاملات و عقد قرارداد با شرکت های معتبر جهت خرید

5-   استفاده کاربردی و بهینه از سامانه اطلاعاتیکمیسیون معاملات در خریدها و فروش ها و مزایده و مناقصه

6-   تنظیم و بروز رسانی آیین نامه ها و تسریع وبهبود مکاتبات اداری و ارتقا اتوماسیون اداری

7-   ترویج فرهنگ تکریم ارباب رجوع و بهبود بهرهوری خدمات منابع انسانی و ترسیم برنامه تحول اداری

8-   بهبود امور رفاهی پرسنل و تلاش جهت تخصیصسرانه بودجه رفاهی

9-    استفاده ازطرح های حمایتی کارکنان و خانواده ایشان

10-فرهنگ سازی و توجه به کرامت انسان

11-تعریف ابزارهای تشویق و تنبیه به منظور تعالیسازمان

12-استفاده از پتانسیل و قابلیت های موجوددانشگاه در زمینه های رفاهی

 

راهبردها :

1-سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي خدماتي

2-افزایش انگیزه های حضور نیروهای کارآمد و صا حب فکر در دانشگاه

3-توانمند سازي منابع انساني

 


 
 
سوابق اجرائی:  
1) معاون اداری و مالی واحد علی آبادکتول از مهرماه 1391  
2) مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول  
3) مدیر مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول  
4) رئیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول  
5) دبیر شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول  
6) دبیر شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول  
7) عضو کمیته بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول  
8)  عضو هیات موسس تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول  
9) همکار کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول