کلیه مدارک تحویلی(موقت و دانشنامه ) طی رسید پس از تحویل در پرونده دانشجوی دانش آموخته ، بایگانی می گردد .

پیوستی و مدارک لازم که جهت تایید دانشنامه به سازمان مرکزی ارسال گردید توسط بایگان در پرونده بایگانی می گردد.