کلیه مدارک تحویلی(موقت و دانشنامه ) طی رسید پس از تحویل در پرونده دانشجوی فارغ التحصیل ، بایگانی می گردد .

پیوستی و مدارک لازم که جهت تعیید دانشنامه به سازمان مرکزی ارسال گردید توسط بایگان در پرونده بایگانی می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.