مشخصات مدیر امور دانشجویی
نام: 
علیرضا
222
 
نام خانوادگی: مزیدی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث
شماره تماس : 017-34224500 شماره داخلی 2005