مشخصات فردی کارشناس تغذیه
نام فاطمه
 rahimi  
نام خانوادگی: رحیمی
 
مدرک تحصیلی: کارشناسی  
رشته تحصیلی : مهندسی علوم و صنایع غذایی
شماره تماس : 017-34224500 شماره داخلی 3404