مشخصات فردی مسئول امور مشمولین
نام سعید  najaflo
نام خانوادگی: نجفلو
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 01734224500 شماره داخلی 2006

 

معافيت تحصيلي دانشجويان :

مشمولان فارغ التحصيل ديپلم و پيش دانشگاهي غير غايب که طبق مقررات دانشگاه آزاد اسلامي در يکي از واحدهاي دانشگاهي پذيرفته شوند تا پايان سقف تعيين شده دوره تحصيلي از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود .
مدت تحصيل دانشجويان در هر مقطع تحصيلي با توجه به سقف مجاز تحصيل و استفاده از معافيت تحصيلي به شرح ذيل است :

رديف
مقطع تحصيلي
حداکثر مدت مجاز براي تحصيل به سال
1
کارداني
2.5
2
کارشناسي ناپيوسته
3
3
کارشناسي ارشد ناپيوسته
3
4
دکتري ناپيوسته
6
5
کارشناسي پيوسته
5
6
کارشناسي ارشد پيوسته
6
7
دکتري پزشکي پيوسته
8

 

به موجب ابلاغيه مذکور دانشجوياني که بيش از سقف مجاز به تحصيل خود ادامه دهند غايب شناخته خواهند شد.
تذکر 1)مشمولان فارغ التحصيل فوق ديپلم و بالاتر پس از فراغت از تحصيل مدت 6 ماه فرصت دارند تا خود را جهت روشن نمودن وضع مشموليت معرفي نموده تا غايب شناخته نشوند .
تذکر 2)ورود مشمولان به غيبت مانع برخورداري آنان از معافيت تحصيلي خواهد بود .
تذکر 3)دانشجوياني که از تحصيل انصراف داده و ترک تحصيل نمايند بايد ظرف مدت 4 ماه با ارسال مدارک خود به سازمان وظيفه عمومي به خدمت اعزام شوند .
تذکر 4)خروج از کشور دانشجويان مشمول صرفا جهت مسافرتهاي علمي وزيارتي امکان پذير است .
تذکر 5)به دانشجويان مشمولي که عدم مراجعه بيش از يک ماه داشته باشند بلافاصله پس ازمشخص شدن غيبت وعدم مراجعه  آنان کتبا (به آنان وخانواده شان ) تذکرداده شود که در صورت عدم مراجعه به دانشگاه (ظرف يک ماه ) غيبت آنان  به عنوان انصراف و ترک تحصيل تلقي شده و مراتب به معاونت وظيفه عمومي بعد از گزارش کارشناس رشته منعکس خواهد شد و اولين زمان غيبت آنان ملاک اقدام مي باشد.

 

كارت دانشجويي :

دانشجوي محترم،با آرزوي سلامت و سعادت با توجه به اهميت کارت دانشجويي بعنوان يک سند مهم،تذکراتي چند در مورد کارت دانشجويي به اطلاع مي رساند.

1-همراه داشتن کارت دانشجويي به استناد بخشنامه شماره 13097/12/آ مورخ 22/5/80 ورود به کليه اماکن دانشگاه اعم از آموزشي-دانشجويي-استفاده از کتابخانه-سالن هاي ورزشي-استخر شنا-گواهي اشتغال به تحصيل –شرکت در جلسه امتحان ميان ترم و پايان ترم الزامي است.

2-در حفظ ونگهداري کارت کوشا باشید.

3-در صورت مفقود شدن در اولين فرصت به امور دانشجويي گزارش نماييد.

4-برابر دستورالعمل سازمان مركزي ، دانشجوياني كه كارت خود را مفقود كرده جهت صدور كارت المثني ، مبلغ 70000 ريال به حساب   0216836922003 واريز نموده و با تكميل فرم درخواست ، تحويل امور دانشجويي نمايد.( فرم مربوطه از طريق سايت دانشگاه پرينت گرفته شود )

5- در صورت هرگونه تغيير نام، نام خانوادگي و يا شماره ملي مبلغ 70000 ريال به حساب فوق الذكر واريز نموده و پس از اصلاح توسط امور ثبت نام واحد و تاييد آن به امو دانشجويي مراجعه نماييد .

6-سالي يکبار در آغاز ترم اول سال تحصيلي جهت تمديد با در دست داشتن برگ برگه انتخاب واحد يا مرخصي تحصيلي به امور دانشجويي مراجعه و کارت خود را تمديد نماييد.

7-تحويل کارت دانشجويي در هنگام فراغت از تحصيل يا تسويه حساب به هر دلايلي با دانشگاه، الزامي است.

8-صدور کارت المثني فقط يکبار امکان پذير مي باشد.