مشخصات فردی کارشناس امور فرهنگی خواهران
نام: 
ملیحه باستاني
 
نام خانوادگی: باستانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره تماس : 017-34224500 شماره داخلی 2507