مشخصات فردی مدیر دفتر فرهنگ
نام: 

سید محمدرضا

سید محمدرضا حسینی

نام خانوادگی:

حسینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث
شماره تماس :

 

017-34240167 شماره داخلی 2406