مشخصات فردی مسئول دفتر سنجش و نظارت
نام: 
محمد جعفر

dostidilami 
نام خانوادگی: دوستی دیلمی
مدرک تحصیلی: دکتری PH.D
رشته تحصیلی:
ریاضی
 مرتبه علمی :
مربی
شماره تماس: 017-34224500 شماره داخلی 2113

 

دفتر ارزيابي ونظارت آموزشي

به منظور ارتقای کیفیت آموزشی ، نظارت مستمر بر فعالیتهای آموزشی و تطبیق آن با قوانین و بخشنامه های آموزشی و پژوهشی ، دفتر سنجش و نظارت این واحد دانشگاهی در سال 1387 فعالیت خود را در راستای تحقق اهداف ذیل آغاز نمود:

1)ارزشیابی های مستمر و تحلیل نتایج آن

2)نظارت بر برنامه ریزی دروس و رعایت سرفصلها

3)بررسی پرونده های اساتید محترم هیات علمی و مدعو و اصالت مدارک تحصیلی آنها

4)نظارت بر تناسب دروس ارائه شده با آخرین مدرک تحصیلی اساتید محترم هیات علمی و مدعو

5)بررسی و نظارت بر احکام صادره مسئولین اجرایی و نحوه برگزاری انتخابات مدیران گروه

6)تجزیه و تحلیل آماری شاخص های آموزشی و آخرین وضعیت هرم هیات علمی و ارائه به مسئولین ذیربط برای تصمیم  سازی بهتر

7)نظارت بر عملکرد اداره امتحانات و بایگانی آموزش

8)بررسی پرونده های دانشجویی برای تنظیم دقیق بایگانی

9)رسیدگی به اعتراضات دانشجویان نسبت به عملکرد آموزشی اساتید