مشخصات فردی مدیر آموزشی
نام: 
سلمان
سلمان اميرخان 
نام خانوادگی: امیر خان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی: برق- قدرت 
مرتبه علمی: مربی
شماره تماس : 017-34224500و 34222300شماره داخلی2004