قابل توجه اساتيد مدعو فرمهاي تأييده صلاحيت عمومي(جديد)       مشاهده

 كارگزيني هيأت علمي

فرمهاي ترفيع ساليانه

 

فرمهاي استخدام و جذب هيات علمي

 


 

   

فرمهاي ارتقاء مربي به استادياري   

فرمهاي ارتقاء مرتبه به دانشياري و استادي   

فرم مهد كودك

doc

pdf

 
فرم طرح سوال امتحانات نیمسال اول 95-94

   doc