شرح وظايف اداره كارگزيني هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آبادكتول :

 

1-     اعمال و اجراي قوانين – مقررات و آيين نامه هاي استخدامي اعضاي هيات علمي

2-     انجام امور مربوط به ترفيع پايه سالانه – ارتقاء مرتبه علمي – تغيير وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي براساس مقررات و آيين نامه هاي مربوطه .

3-     صدور احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي ( حقوق و مزاياي سالانه ، ترفيعات ، ارتقاء مرتبه علمي ، حق تاهــل ، حق اولاد و غيره

4-     همكاري با شوراي گسترش رشته هاي واحد درخصوص تاسيس رشته هاي جديد .

5-     پيگيري و انجام مكاتبات مربوط به گزينش علمي و عمومي اعضاي هيات علمي و مدرسين مدعو

6-      انجام كليه امور مربوط به حقوق و دستمزد اعضاي هيات علمي و مدرسين مدعو و ارائه ليست كاركرد اعضاي هيات علمي و مدرسين مدعو به امور مالي .

7-     صدور ابلاغ اعضاي هيات علمي كه از سوي رياست محترم واحد جهت پست هاي مديريتي و اجرايي در نظر گرفته مي شوند ( روسا ، معاونين دانشكده ها ، مديران اجرايي )

8-     صدور ابلاغ مديران گروه كه از طريق انتخابات پيشنهاد مي شوند .

9-     استعلام مدارك تحصيلي و تاييديه تحصيلي و ريزنمرات اعضاي هيات علمي و مدرسين مدعو از دانشگاههاي محل تحصيل آنها .

10- همكاري با حوزه معاونت پژوهشي درخصوص جذب و استخدام متقاضيان طرح خدمت مشمولين متخصص .

11-انجام كليه امور مربوط به بورس تحصيلي اعضاي هيات علمي .

12-اجراي قوانين كميته انتظامي اعضاي هيات علمي و مدرسين مدعو و تشكيل جلسات و ابلاغ احكام صادره .

13- همكاري با شوراي گسترش رشته هاي واحد درخصوص تاسيس رشته هاي جديد .

14-صدور گواهي اشتغال بكار جهت اعضاي هيات علمي و مدرسين مدعو واحد براساس آيين نامه هاي مربوطه .

15- همكاري با معاونين دانشگاه درخصوص امور اداري و رفاهي اعضاي هيات علمي واحد .

16-  همكاري با حوزه معاونت اداري و مالي درخصوص محاسبه و بازخريد سنوات خدمت – مرخصي اعضاي هيات علمي .

كارگزيني هيات علمي واحد علي آبادكتول جهت پيشبرد اهداف مذكور و تكرم ارباب رجوع خود ( اعضاي محترم هيات علمي و مدرسين مدعو ) آماده هرگونه همكاري و پذيرش پيشنهادات و انتقادات سازنده مي­باشد .