رديف عنوان رشته  نام ونام خانوادگي مديرگروه  مرتبه علمي
 1   هنر
 غلامرضا حسنی مربی
 2 زبان انگليسي قاسم بارانی
استادیار
 3 زبان وادبيات فارسي مليحه مهدوي استاديار
 4 معارف اسلامي سيدحسن سيدي مربي
 5 دکتری کارآفرینی مجید اشرفی استادیار
 6 مهندسي برق-الكترونيك
 معتمد نژاد
مربي
 7 مهندسي برق-قدرت-کنترل  امانگلدی کوچکی استادیار
 8 مكانيك سيدمسعود سيدي بيرجندي استاديار
 9 رياضي وآمار  محمد جعفر دوستی دیلمی
مربی
 10 مهندسی صنایع 
فرهادسنچولی مربی
 11 تربيت بدني و علوم ورزشی سعید قربانی
استادیار
 12  پرستاري  حمید حجتی
مربی
 13 کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری علی خوزین استادیار
 14 مدیریت حسابداري صمد ایازی مربی
15  تحصيلات تكميلي فني ومهندسي-برق جعفر سياه بالايي استاديار
16 مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سامره شجاعی مربی
17 مهندسی مالی عبدالعزیز پقه استادیار
18 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی فریدون آزما استادیار
19 برق- مخابرات محمدکاظمی نژاد
مربی
20 معماری دلارام شیخ مربی
21 مهندسی پرتوپزشکی مهدی هاشمی تیله نوئی مربی
22 عمران رامین باقرزاده مربی
23 کامپیوتر نعمت اله متکی مربی
24 حقوق سید ولی اله حسینی  
25 روانشناسی معصومه دامغانی مربی
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.