گروه های آموزشی/رشته ها
 
رديف دانشکده گروه نام رشته مقطع
1 پیراپزشکی پرستاری پرستاری - کودکان کارشناسی ارشد
2 پيراپزشكي پرستاري پرستاري كارشناسي
3 پیراپزشکی پرستاری اتاق عمل کارشناسی
4 پیراپزشکی پرستاری هوشبری کارشناسی
5 پیراپزشکی پرستاری بهداشت عمومی کارشناسی
6 تربیت بدنی تربیت بدنی مدیریت ورزشی دکتری
7 تربیت بدنی تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دکتری
8 تربيت بدني تربيت بدني مديريت ورزش-مديريت بازاريابي مديريت ورزش كارشناسي ارشد
9 تربیت بدنی تربیت بدنی مدیریت ورزش-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی کارشناسی ارشد
10 تربيت بدني تربيت بدني علوم ورزشي-علوم زیست ورزشی
كارشناسي
11 تربيت بدني تربيت بدني علوم ورزشي-علوم زیست انسانی
كارشناسي
12 تربيت بدني تربيت بدني تربيت بدني وعلوم ورزشي کارشناسي ناپيوسته
13 تربيت بدني تربيت بدني تربيت بدني کارداني پيوسته
14 تربيت بدني تربيت بدني تربيت بدني-مربيگري کارداني
15

تربيت بدني

تربيت بدني تربيت بدني-معلمي کارداني
16 علوم انساني  کارآفرینی  کارآفرینی - توسعه دکتری
17 علوم انسانی  کارآفرینی کارآفرینی - آموزش عالی دکتری
18 علوم انسانی  کارآفرینی کارآفرینی - فناوری دکتری
19 علوم انسانی  کارآفرینی کارآفرینی - کسب و کار دکتری
20 علوم انسانی  کارآفرینی کارآفرینی -بین الملل دکتری
21 علوم انسانی  کارآفرینی کارآفرینی -سازمانی دکتری
22 علوم انسانی  کارآفرینی کارآفرینی -بخش عمومی
دکتری
23 علوم انسانی زبان آموزش زبان انگلیسی دکتری
24 علوم انسانی ادبیات زبان و ادبیات فارسی دکتری
25 علوم انسانی تصوف و عرفان اسلامی کارشناسی ارشد
26 علوم انسانی مدیریت آموزش آموزش و بهسازی منابع انسانی  کارشناسی ارشد
27 علوم انسانی معماری معماری داخلی کارشناسی ارشد
28 علوم انسانی حقوق ثبت اسناد و املاک کارشناسی ارشد
29 علوم انسانی هنر پژوهش هنر کارشناسی ارشد
30 علوم انساني زبان وادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد
31 علوم انساني زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی ) كارشناسي ارشد
32 علوم انسانی زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي کارشناسی ارشد
33 علوم انساني  حقوق حقوق عمومی كارشناسي ارشد 
34 علوم انسانی   روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
35
علوم انساني اقتصاد علوم اقتصادي- اقتصادبازرگاني كارشناسي
36 علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
37 علوم انسانی معماری مهندسی معماری کارشناسی
38
علوم انساني زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي كارشناسي
39
علوم انساني زبان وادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي كارشناسي
40
علوم انساني زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ناپيوسته
41 علوم انسانی معماری علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته
42 علوم انساني زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي کارداني
43 علوم انساني زبان وادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي کارداني
44 علوم انساني مديريت بازرگاني امور بانکي کارداني
45 علوم پايه رياضي علوم مهندسي -فيزيك مهندسي كارشناسي
46 علوم پايه رياضي علوم مهندسي -رياضي مهندسي كارشناسي
47 علوم پايه شيمي شيمي گرايش فناوري اطلاعات كارشناسي
48 علوم پايه رياضي رياضي کارشناسي ناپيوسته
49 علوم پايه رياضي رياضي کارداني
50 فني و مهندسي قدرت

مهندسي برق-قدرت

دکتری
51 فني و مهندسي كنترل مهندسي برق-كنترل
دکتری 
52
فنی و مهندسی مکانیک مهندسی صنایع دکتری
53 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی صنایع-برنامه ریزی و مدیریت تولید دکتری
54 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی صنایع -تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دکتری
55 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق- مخابرات دکتری
56 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق- الکترونیک دکتری
57 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری
58 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دکتری
59 فنی و مهندسی علوم باغبانی - گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای دکتری
60 فنی و مهندسی ریاضی ریاضی -ریاضی مالی کارشناسی ارشد
61
فنی و مهندسی ریاضی آموزشی ریاضی کارشناسی ارشد
62 فنی و مهندسی فتونیک کارشناسی ارشد
63
فنی و مهندسی مهندسی برق- برنامه ریزی و مدیدیت سیستمهای انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد
64 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق- شبکه های مخابراتی کارشناسی ارشد
65
فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاری کارشناسی ارشد
66
فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
67 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق- مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
68
فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق- مخابرات نوری کارشناسی ارشد
69 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد
70 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی پزشکی بیو الکتریک کارشناسی ارشد
71 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری
کارشناسی ارشد
72 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
73 فنی و مهندسی کامپیوتر علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد
74 فنی و مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ارشد
75 فنی و مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
76 فنی و مهندسی مهندسی شیمی معدنی کارشناسی ارشد
77 فنی و مهندسی مهندسی شیمی دارویی کارشناسی ارشد
78 فنی و مهندسی مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
79 فني و مهندسي قدرت مهندسي برق-قدرت -سیستم های قدرت
كارشناسي ارشد
80 فني و مهندسي مكانیک مهندسي مکانیک-ساخت و تولید كارشناسي ارشد
81 فني و مهندسي قدرت مهندسي برق-كنترل كارشناسي ارشد
82 فني و مهندسي قدرت مهندسي برق-افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
كارشناسي ارشد
83 فني و مهندسي مكانیک
مهندسی سیستم های انرژی -سیستمهای انرژی
كارشناسي ارشد
84
فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق-سیستمهای الکترونیک دیجیتال کارشناسی ارشد
85
فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
86 فنی و مهندسی عمران مهندسی عمران کارشناسی ارشد
87 فني و مهندسي الكترونيك مهندسي اپتیک لیزر
كارشناسي
88 فنی و مهندسی مهندسی پزشکی کارشناسی
89 فنی و مهندسی عمران مهندسی عمران کارشناسی
90 فني و مهندسي الكترونيك مهندسي برق
كارشناسي
91 فني و مهندسي الكترونيك مهندسي برق-سيستمهاي ديجيتال كارشناسي
92 فني و مهندسي قدرت مهندسي علمی کاربردی برق شبكه هاي انتقال وتوزيع كارشناسي
93 فني و مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر-نرم افزار كارشناسي
94 فني و مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر-سخت افزار كارشناسي
95 فنی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات کارشناسی
96 فني و مهندسي مكانيك مهندسي رباتيك كارشناسي
97 فني و مهندسي مكانيك مهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستم ها كارشناسي
98 فني و مهندسي مكانيك مهندسي مكانيک-مكانيك در حرارت وسيالات كارشناسي
99 فني و مهندسي  مکانیک مهندسي هسته ای كارشناسي
100 فني و مهندسي الكترونيك مهندسي تکنولوژي الکترونيک  کارشناسي ناپيوسته
101 فني و مهندسي قدرت مهندسی تکنولوژی برق-قدرت کارشناسي ناپيوسته
102 فني و مهندسي قدرت مهندسي تکنولوژي برق-شبکه هاي انتقال توزيع کارشناسي ناپيوسته
103 فني و مهندسي قدرت مهندسي تكنولوژي فني رسانه کارشناسي ناپيوسته
104 فني و مهندسي كامپيوتر مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر کارشناسي ناپيوسته
105 فني و مهندسي كنترل مهندسي تكنولوژي كنترل -ساخت  وتوليد کارشناسي ناپيوسته
106 فني و مهندسي كنترل مهندسي تكنولوژي كنترل ابزار دقيق کارشناسي ناپيوسته
107 فني و مهندسي مخابرات مهندسي تكنولوژي مخابرات-سوئيچ کارشناسي ناپيوسته
108 فني و مهندسي مكانيك مهندسي تکنولوژي  تأسيسات حرارتي وبرودتي کارشناسي ناپيوسته
109 فني و مهندسي مكانيك مهندسي تكنولوژي-ساخت وتوليد-ماشين ابزار کارشناسي ناپيوسته
110 فني و مهندسي مكانيك مهندسي تكنولوژي جوشكاري کارشناسي ناپيوسته
111 فني و مهندسي الكترونيك علمی کاربردی -الکترونيک- الترونیک عمومی
کارداني پيوسته
112 فني و مهندسي قدرت الکتروتکنيک-برق صنعتي کارداني پيوسته
113 فني و مهندسي كامپيوتر نرم افزار كامپيوتر کارداني پيوسته
114 فني و مهندسي الكترونيك کاردان فني برق الکترونيک کارداني
115 فني و مهندسي قدرت علمي-کاربردي برق -قدرت کارداني
116 فني و مهندسي مكانيك کاردان فني مکانيک- نقشه کشي صنعتي  کارداني
117 مديريت وحسابداري مديريت بازرگاني مدیریت بازرگانی - بازاریابی دکتری 
118 مديريت وحسابداري حسابداري  حسابداري دکتری
119 مديريت وحسابداري  مديريت مدیریت صنعتی -مالی دکتری 
120 مدیریت و حسابداری مدیریت مدیریت دولتی-رفتار سازمانی دکتری
121 مدیریت و حسابداری مدیریت مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی دکتری
122 مدیریت و حسابداری   مالی - مهندسی مالی دکتری
123 مديريت وحسابداري مديريت مهندسی مالی
كارشناسي ارشد
124 مدیریت و حسابداری مدیریت مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
125 مديريت وحسابداري مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني-بازاريابي كارشناسي ارشد
126 مديريت وحسابداري مديريت دولتي مديريت دولتي-بودجه و مالیه عمومی
كارشناسي ارشد
127 مديريت وحسابداري مديريت دولتي مديريت دولتي-مديريت تحول كارشناسي ارشد
128 مديريت وحسابداري مديريت دولتي مديريت دولتي-مديريت نيروي انساني كارشناسي ارشد
129 مديريت وحسابداري مديريت دولتي مديريت دولتي-طراحی سازمانهای دولتی
كارشناسي ارشد
130 مديريت وحسابداري مديريت دولتي مديريت دولتي-خط مشی گذاری عمومی
كارشناسي ارشد
131 مديريت وحسابداري حسابداري حسابداري كارشناسي ارشد
132 مدیریت وحسابداری  حسابداری حسابرسی  کارشناسی ارشد 
133 مديريت وحسابداري حسابداري حسابداري كارشناسي
134 مديريت وحسابداري مديريت  مديريت صنعتي كارشناسي
135 مديريت وحسابداري مديريت  مديريت مالي كارشناسي
136 مديريت وحسابداري مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني كارشناسي
137 مديريت وحسابداري مديريت دولتي مديريت دولتي كارشناسي
138 مديريت وحسابداري مديريت مديريت بیمه كارشناسي
139 مديريت وحسابداري حسابداري علمي-کاربردي حسابداري کارشناسي ناپيوسته
140 مدیریت و حسابداری حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته
141 مديريت وحسابداري مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني کارشناسي ناپيوسته
142 مديريت وحسابداري حسابداري علمی کاربردی-حسابداري کارداني پيوسته
143 مديريت وحسابداري حسابداري حسابداري کارداني
144 مديريت وحسابداري مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني کارداني
145 هنر معماري هنر پژوهش هنر كارشناسي ارشد
146 هنر معماری معماری مدیریت پروژه و ساخت کارشناسی ارشد
147 هنر  معماری معماری مهندسی فضای سبز کارشناسی ارشد
148 هنر معماري هنر نقاشي كارشناسي
149 هنر معماري هنر نمايش-كارگرداني كارشناسي
150 هنر معماري هنر سينما كارشناسي
151 هنر معماری هنر موسیقی کارشناسی
152 هنر معماري معماري مرمت و احياء بناهاي تاريخي کارشناسي ناپيوسته
153 هنر معماري هنر ارتباط تصويري کارشناسي ناپيوسته
154 هنر معماري معماري معماري کارداني
155 هنر معماري هنر هنرهاي تجسمي-نقاشي کارداني
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.