رديف عنوان رشته  نام ونام خانوادگي مديرگروه  مرتبه علمي
 1   هنر
 غلامرضا حسنی  مربی
2 كاردانی، كارشناسی ، كارشناسی ارشد ودکتری زبان انگلیسی ندا فكری
استادیار
 3 زبان وادبيات فارسي مليحه مهدوي  استاديار
 4  معارف اسلامي سيدعلی طاهری
استادیار
 5 دکتری کارآفرینی مجید اشرفی استادیار
 7 مهندسي برق-الكترونيك، مخابرات و مهندسی پزشکی
 معتمد نژاد
مربي
8 کاردانی و کارشناسی مهندسي برق-قدرت-کنترل  امانگلدی کوچکی استادیار
 9 مهندسی مكانيك سيدمسعود سيدي بيرجندي استاديار
 10 رياضي وآمار  محمد جعفر دوستی دیلمی
استادیار
 11  کارشناسی مهندسی صنایع و مهندسی مالی 
فرهادسنچولی مربی
 12 تربيت بدني و علوم ورزشی سعید قربانی
استادیار
 13 گروه علوم پزشکی  حمید حجتی
مربی
14 کارشناسی بهداشت عمومی،اتاق عمل و هوشبری محمد تقی حیدری مربی
15 کارشناسی پرستاری سکینه فرهادی مربی
16 کارشناسی مدیریت و حسابداري صمد ایازی مربی
17  تحصيلات تكميلي فني ومهندسي-برق جعفر سياه بالايي استاديار
18 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی فریدون آزما استادیار
19 کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری سعید اکبری
مربی
20 مهندسی پرتوپزشکی مهدی هاشمی تیله نوئی مربی
21 کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران رامین باقرزاده مربی
22 مهندسی کامپیوتر نعمت اله متکی مربی
23 کارشناسی ارشدحقوق سید ولی اله حسینی  استادیار
24 کارشناسی حقوق علیرضا ابراهیمی فرد مربی
25 روانشناسی عمومی
معصومه دامغانی مربی
26 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و بازاریابی بهزاد شهرابی مربی
27 مهندسی فضای سبز فرشاد یزدیان استادیار
28 دکتری مدیریت دولتی در دو گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی روح اله سمیعی استادیار
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.