مشخصات فردی رئیس اداره تعمیر و نگهداری
نام: 
ابراهیم
ابراهیم بدیع
نام خانوادگی: بدیع دامنگیر
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت
شماره تماس : 017-34224500 شماره داخلی4102

 

مشخصات فردی کارشناس مکانیک
نام: 
سید مجتبی
Untitle45d 1
نام خانوادگی: موسوی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
شماره تماس : 017-34224500

این رشته شامل طبقات مشاغلی است که متصدی آن تحت نظارت مافوق امور مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات بعدی و مرمت ساختمانها و مجتمع های ساختمانی و تاسیسات موجود در آنها را بعهده دارند . فعالیتهای موجود در این رشته بشرح ذیل می باشد :

  • نگهداری،اجرای تعمیرات و بهسازی ابنیه احداث شده در سایت دانشگاه ،مجموعه خوابگاه ها و استخر الغدیر
  • نگهداری ،اجرای تعمیرات و بهسازی تاسیسات داخل ساختمانها شامل لوله کشی فاضلاب ،برق کشی و روشنایی،مخابرات
  • نگهداری ،اجرای تعمیرات و بهسازی در شبکه آب ،شبکه برق ، شبکه مخابرات و گازرسانی سایت دانشگاه
  • تهیه گزارشهای ادواری و موردی از مراحل پیشرفت عملیات یا رکود و توقف فعالیتها با ذکر دلائل توجیهی برای مقام مافوق .
  • ارائه آموزشهای عملی و ضمن خدمت به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم و ارجاع کار بین آنها .
  •  انجام سایر امور محوله بر حسب ارجاع مقام مافوق .