مشخصات فردی سرپرست حوزه معاونت عمرانی
نام: 

جواد

نام خانوادگی:

کریمیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
شماره تماس : 017-34224500 شماره داخلی 2707