پروژه های عمرانی در دست ساخت
ردیف
نام پروژه متراژ نوع کاربری
1 ساختمان دانشکده فنی و مهندسی جدید 7400مترمربع آموزشی
2 پارکینگ سرپوشیده 2300متر مربع رفاهی