مشخصات فردی معاون پزشکی
نام: 
حمید 

 72672
نام خانوادگی: حجتی
مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی:
پرستاری
 مرتبه علمی :
استادیار 
شماره تماس: 017-34237933

 

 

سوابق اجرایی:


عضو شورای گسترش رشته در دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

عضو شورای راهبردی پرستاری سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

سرپرست کمیته تحقیقات پرستاری آمل

عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری بابل

عضو سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

 

سوابق علمی :

الف (مدارج تحصیلی):

رشته تحصیلی گرایش رشته تحصیلی درجه علمی دانشگاه   محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فراغت از تحصیل
اتاق عمل   کاردانی علوم پزشکی اردبیل ایران 83
پرستاری   کارشناسی علوم پزشکی کرمان ایران 85
پرستاری   ارشد علوم پزشکی تهران ایران 87
پرستاری   دکتری علوم پزشکی اهواز ایران 93

ب) پایان نامه:مهارتها حرفه ای

عنوان پایان نامه مقطع تحصیلی نام استاد یا اساتید راهنما
اثارمحرومیت ازخواب برسلامت عمومی پرستاران کارشناسی ارشد خانم جلال منش
تجربه زیسته در همسران جانبازان دکتری دکتر زارع
     

 

الف)سابقه ارائه خدمات آموزشی :

موسسه محل تدریس مقطع تحصیلی نوع درس کل ساعات تدریس شده سال تدریس
علوم پزشکی بابل وازادعلی اباد کارشناسی بهداشت روان بیش از 100واحد 85الی 94
علوم پزشکی بابل وازادعلی اباد کارشناسی روانشناسی 50 واحد 85الی 94
ازاد کارشناسی اپیدمیولوژی 10واحد 85الی 94
ازاد کارشناسی روش تحقیق 10واحد 85الی 94
ازاد کارشناسی فن اوری اطلاعات 10واحد 85الی 94
ازاد کارشناسی مادران نوزادان 5واحد 85الی 94
ازاد کارشناسی مدیریت 8واحد 85الی 94
ازاد کارشناسی دیالیز 2واحد 85الی 94
ازاد کارشناسی داخلی 2واحد 85الی 94
ازاد کارشناسی کاراموری روان بیش از150واحد 85الی 94
ازاد کارشناسی سایربخش ها 80واحد 85الی 94

ب) پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامه دوره تحصیلی ارائه پایان نامه محل انجام پایان نامه سمت درپایان نامه تاریخ دفاع از پایان نامه
سواد سلامت باسبک زندگی جوانان استان گلستان ارشد علی اباد راهنما 94
سوادسلامت باخودمراقبتی بیماران دیالیزی ارشد علی اباد راهنما 94
تجارب معنوی همسران جانبازان ارشد دانشگاه تهران مشاور -

ج)سابقه ارائه خدمات حرفه ای (مشاوره ، همکاری و....)

نوع خدمت حرفه ای فرد،مرکزیاسازمان دریافت کننده خدمات تاریخ ارائه خدمات
مرکزمشاوره فروغ دانش موسسه غیرانتفاعی گرگان 87-94

د)سابقه موقعیت ها وپست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات)

سمت نوع وظایف محوله مکان فعالیت نام ، رتبه علمی ورشته تحصیلی مسئول مافوق تاریخ
از لغایت
معاون علوم پزشکی معاونت دانشگاه ازاد دکترلادن مقدم 93تا94
ریاست دانشکده

سرپرست

 

دانشگاه ازاد دکترلادن مقدم 94
مدیرگروه پرستاری

سرپرست

 

دانشگاه ازاد دکترلادن مقدم 94
سرپرست کمیته تحقیقات سرپرست علوم پزشکی بابل زهرابهشتی 87-88

ه ) سابقه فعالیت وپست­های اجرائی (غیرمرتبط با آموزش وتحقیقات)

عنوان سمت وظیفه مکان فعالیت مافوق تاریخ
مشاور مشاور شهرداری شهرداری 92

جدول 4: تشویق ها ، جوایز وتقدیرها

عنوان علت دریافت محل دریافت مقام اعطاکننده تاریخ دریافت
پرستاربرترکشوری فعالیت علمی وزارت بهداشت وزیربهداشت 94
پژوهشگربرتر فعالیت علمی نظام پرستاری معاون وزیر 87
پژوهشگر برتر فعالیت علمی باشگاه پژوهشگران ریاست کل باشگاه 92
پژوهشگر برتر فعالیت علمی استان گلستان ریاست 92
پژوهشگر برتر فعالیت علمی دانشگاه علی اباد ریاست 91
پژوهشگر برتر فعالیت علمی دانشگاه علی اباد ریاست 92
پژوهشگر برتر فعالیت علمی دانشگاه علی اباد ریاست 93
قهرمانی استان مقام اول کشتی استان گلستان رئیس سازمان 76

جدول 5:

الف)عضویت درانجمن ها ومجامع علمی

نام مجمع نوع همکاری وسمت محل فعالیت مجمع مدت عضویت
از لغایت
باشگاه پژوهشگران محقق ازاد علی اباد 89-94
       

ب)عضویت درکمیته ها وشوراها

نام کمیته یا شورا نوع همکاری با کمیته یا شورا مکان یا سازمان مربوطه مدت فعالیت
از لغایت
شورای پژوهشی عضو اصلی دانشگاه علی اباد 1392الی94
شورای آموزشی عضو اصلی دانشگاه ازاد علی اباد 1392 الی94
شوارای راهبردی عضو اصلی سازمان مرکزی 93 الی94

جدول 6:

الف)پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرح نوع فعالیت درطرح(مجری ،همکار،..... موسسه محل پژوهش وضعیت فعلی طرح طول مدت طرح
(پیوست1)        

ب)بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

منبع ارائه دهنده بودجه شماره گرنت عنوان گرنت بودجه گرنت سمت مدت زمان
           
           

جدول 7:

الف)سخنرانی درهم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(بدون ارائه مقاله )

عنوان سخنرانی عنوان هم اندیشی،بازآموزی وغیره محل برگزاری هم اندیشی ،بازآموزی وغیره تاریخ سخنرانی
حضورهمراه در بخش ویژه بازاموزی دانشکده پرستاری خوی 93
اصول پروپوال نویسی بازاموزی بیمارستان خاتم گنبد 92
فرزندپروری بازاموزی سازمان تامین اجتماعی 90،91،92،93
مهارت ارتباطی در روان اموزشی علی اباد کتول 93-94

 

ب) سخنرانی درهم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانی عنوان هم اندیشی،بازآموزی وغیره محل برگزاری هم اندیشی ،بازآموزی وغیره تاریخ سخنرانی
رديف عنوان مقاله مشخصات همايش
نام همايش سطح* محل برگزاري سال
1 تاثیر محرومیت از خواب برسلامت عمومی پرستاران اختلالات خواب بین المللی تهران 1387
2 اثرات شبکاری بر عملکرد روانی- اجتماعی پرستاران نوآوری در پرستاری بین المللی قشم 87
3 ارتباط کمردردبا عوامل استرس زای شغلی طب فیزیکی   تبریز 88
4 کیفیت خواب و سلامت روان پرستاران چرخشی دانش تندرستی کشوری شاهرود 88
5 سلامت معنوی در بیماران همودیالیزی بهداشت روان کشوری یاسوج 88
6 کیفیت خواب سلامت عمومی رانندگان اتوبوس پرستار ماما کشوری رشت 87
7 آموزش تلفیقی بر نگرش روانی پرستان آموزش پرستاری ملی تهران 88
8 توسل به دعا در بیماران همودیالیزی کنگره نماز ملی علی اباد 89
9 علل خانوادکی و اجتماعی در روی اوری به الکل سلامت خانواده ملی تهران 88
10 شیوع خودکشی در بیماران بستری در بخش روان رفتارخودکشی ملی تهران 87
11 تثیر دعا برسلامت معنوی بیماران همودیالیزی طب قرآن ملی گرگان 91
12 مقایسه تنهایی و رضایت از زندگی در سالمندان پرستار ماما کشوری گرگان 92
13 تاثیرخاطره گویی بر حافظه سالمندان کنگره سالمندی کشوری ساری 92
14 تجربه زیسته در همسران جانبازانPTSD مراقبت های پرستاری تروما ملی علی اباد 93
15 نظریه یادگیری در آموزش پرستاری بهداشت روان سلامت جامعه منطقه علی اباد 93
16 مقایسه اوای دعا و ذکربر اضطراب مرگ بیماران مدیریت و ارتقاسلامت سراسری ارومیه 93
17 نگرش به مرگ در مراقبین بیماران مزمن بهداشت روان سلامت جامعه منطقه علی اباد 93
18 بررسی توسل به دعا در بیماران سرطانی کنگره اخلاق سراسری تهران 94
19 جواخلاقی با تمایل به ماندگاری درکارپرستاران کنگره اخلاق سراسری تهران 94
20 مقایسه دعا با ذکر بر اضطراب مرگ بیماران قلبی مدیریت ارتقا سلامت سراسری خوی 93

 

ج)فعالیتهای ویراستاری وهمکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

نام مجله محل انتشارمجله نوع همکاری با مجله مدت همکاری
از لغایت
مجله اموزش پرستاری انجمن پرستاری داور 93 الی94
مجله مدیریت پرستاری نظام پرستاری داور 93 الی94
مجله مراقبت سلامت دانشگاه اردبیل داور 93 الی94

 

د)نشرنرم افزار، لوح فشرده و......                                                                                                                                                                                                                                                                

نوع اطلاعات یا نرم افزارتهیه شده موارداستفاده نرم افزار،لوح فشرده وغیره نام همکاران تاریخ انتشار
       

جدول 8:

الف)شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دوره محل برگزاری تاریخ برگزاری
کارگاه روش تحقیق کیفی   یاسوج 87
spss   بابل 88
endnote   یاسوج 87
ABG   علی ابادکتول 93
EKG   علی ابادکتول 93
تمرین تدریس   بابل 88
خودکشی   تهران 88

مهارت ارتباطی

 

  تهران 88
کنترل دیابت   تهران 88
       

 

 

 

 

ب)شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی ، بازآموزی،کارگاه وغیره طول مدت دوره محل برگزاری تاریخ برگزاری
       

جدول 9 انتشارات:

رديف عنوان كتاب نوع كتاب تاريخ اولین چاپ ناشر اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)
تأليف تصنيف

1

2

پرستاری بهداشت روان +   1387 سالمی تک نفر

2

333

مروری بر پرستاری بهداشت روان(DRS) +   4 بار(89الی،93،92) جامعه نگر تک نفر

3

 

داورهای کاربردی در روان پرستاری   + چاپ دوم(87،88)   تک نفر

4

 

روش تحقیق در پرستاری و علوم پزشکی   + سه بار88،89،90)   شریف نیا، طاهری

5

 

مراقبت پرستاری در الکتروشوک درمانی +   89   اخوندی، ملکی،یوسفی

5

 

روانشناسی فردی و اجتماعی +   88،92بارچاپ   سلماسی، اخوندزاده

6

 

کتاب جامع پرستاری   + 87،88،89سه بار   غفاری، مرتضوی،سنجری

7

 

درسنامه جامع پرستاری ویژه   + 89،90،91سه بار   اسدی نوقابی،غفاری

8

 

روش تحقیق در پرستاری +   چاپ چهارم 89،90،91،93   تک نفر

9

 

آمار درپرستاری   + 1392   تک نفر

10

 

نظریه و تئورسین های پرستاری   +

چاپ دوم

92،93

  تک نفر

11

 

مفاهیم پرستاری   + 1392   تک نفر

12

 

نظریه های یادگیری در پرستاری   + 1392   تک نفر

13

 

سنجش در علوم پزشکی و پرستاری   +

چاپ دوم

92،93

  تک نفر

14

 

مدیریت در پرستاری   + 1392   هانیه حجتی

15

 

پرستاری بهداشت جامعه   + 1392   افرا، رفیع زاده

16

 

تفکر انتقادی در پرستاری   + 1389   طاهری

17

 

بانک سوالات ارشد پرستاری(مدرس)   + 1388   حسینی،شوکتی

18

 

بانک سوالات ارشد پرستاری(آزاد)   + دوبار88،89   اخوندزاده

19

 

بانک سوالات ارشد پرستاری(وزارت بهداشت)   + چاپ چهارم   حسینی،شوکتی

20

 

بانک سوالات روان   + 1388   تک نفر

21

 

سوالات ارشد پرستاری سالمندی   + 1391   افرا، رفیع زاده

22

 

سوالات ارشد پرستاری ویژه   + 1392   حکمتی ، اسدی نژاد

23

 

سوالات ارشد پرستاری نوزادان   + 1392   پورخانی
  داروهای کاربردی در دندانپزشکی ومداخلات پرستاری     1393   زهره ایزدی

الف)کتب منتشرشده

 

ب)مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی

رديف

 

عنوان مقاله

مشخصات نشريه
نام نشريه نوع امتياز سال شماره

1

 

بررسی سبکهای دفاعی به کار گرفته شده در موقعیتهای استرس زا توسط پرسنل پرستاری مدیریت پرستاری و ارتقاسلامت علمی پژوهشی 92 4

2

 

بررسي مشکلات رواني اجتماعي کاربران رايانه نفتي   علمی ترویجی 92 1
3 Prevalence of cataract surgery in the hospitalizedpatients aged 30 years and older Wudpecker Journal of Medical Sciences علمی پژوهشی 2013 2
4 The study of physical and psychological complaints and their related factors in computer users of an oil company in Abadan lifesciencesite ISI 2013 10
5 رضایتمندی بیماران از دو روش کنترل درد توسط خود و تزریق عضلانی اخلاق پرستاری علمی پژوهشی 1391 2
6 ارتباط پذیرش اجتماعی با کیفیت زندگی معتادان استان گلستان   علمی پژوهشی 91 3
7 اثربخشی مدل مشارکت پرسنل پرستاری بر کارآیی آموزش بالینی دانشجویان پرستاری آموزش پرستاری علمی پژوهشی 92 3
8 بررسي تأثيرآموزش همتامحور برميزان افسردگيبيماران مبتلابه بيماريمولتيپلاسكلروزيس روان پرستاری علمی پژوهشی 92 1
9 تاثیر دو روش تسکین درد کنترل توسط خود با تزریق عضلانی بر تغییرات همودینامیک بعد جراحی مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 91 3
10 بررسي ارتباط وضعيت رواني با وضعيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اروميه مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 92 1
11 بررسی تاثیر آموزش تن آرامی بر اضطراب آشکار دانشجویان سال اول پرستاری در بدو ورود به محیط بالینی پرستاری روان علمی پژوهشی 92 3
12 تاثیر موسیقی درمانی بر تغییرات نبض و فشار خون بیماران تحت جراحی سزارین در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان پرستاری داخلی جراحی زاهدان علمی پژوهشی 92 3
13 مقایسه کنترل درد متداول با کنترل خود بعد جراحی عمومی پرستاری داخلی جراحی علمی پژوهشی 91 2
14 تاثیر موسیقی بر اضطراب و درد بعد سزارین مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 91 3
15 مقایسه تنهایی، تعلق خاطر و رضایت از زندگی در سالمندان ساکن در منزل با خانه سالمندان مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 91 3
16 تاثیر اموزش بر وضعیت شناختی بیماران تحت درمان باالکتروشوک در پرستاری گرگان علمی پژوهشی 91 1
17 بررسی ارتباط تنهایی با رضایت از زندگی سالمندان پرستاری گرگان علمی پژوهشی 91 2
18 تاثیر شوخی بر اضطراب پرستاران مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 90 4
19 تاثیر مرور خاطرات بر وضعیت شناختی سالمندان مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 90 4
20 بررسی تاثیر دعا بر سلامت معنوی بیماران تحت درمان با دیالیز پرستاری ویژه علمی پژوهشی 91 1
21 ‌بررسي تاثير الگوي آموزش باليني تلفيقي بر نگرش رواني دانشجویان پرستاری آموزش پزشکی علمی پژوهشی 90 3
22 تاثير خاطره گويي بر تنهايي و تعلق خاطره سالمندان مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 90 3
23 مقايسه تغييرات هموديناميك قبل بعد الكتروشوك درماني مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 89 4
24 بررسي سلامت روان و سلامت جسماني در پرستاران شبكار پرستاری ارومیه علمی پژوهشی 89 3
25 ميزان مرگ و مير و شدت صدمات ناشي از حوادث ترافيکي در بيماران مراجعه کننده بهبيمارستان 17 شهريور آمل در سال 1386 علوم پزشکی بابل علمی پژوهشی 89 1

26

 

بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر آگاهي هاي بهداشتي دانش آموزان اول پرستاری ارومیه علمی پژوهشی   2

27

 

تاثير خاطره گويي بر عزت نفس و رضایت زندگی سالمندان شهر پرستاری ارومیه علمی پژوهشی 90 5

28

 

بررسي تاثير آموزش بر وضعيت هوشیاری و شناختي بيماران تحت درمان با الکتروشوک درمانی پرستاری ارومیه علمی پژوهشی 90 1
29 مقايسه تغييرات هموديناميك قبل و بعد الكترو شوك درماني در بیماران بستری در بخش اعصاب روان مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 89 مسئول2
30 تاثیر گروه درمانی شناختی بر بهداشت روان بیماران اختلال دوقطبی مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 89 1
31 بررسيارتباط اختلالات اسکلتي عضلاني با عوامل ارگونوميکي در پرستاران علوم پزشکی سمنان علمی پژوهشی 90 4
32 بررسي کيفيت خواب و ارتباط آن با سلامت عمومي در رانندگان اتوبوس شاغل در پايانه مسافربري گرگان سلامت کار علمی پژوهشی 89 2
33 عوامل موثر بر آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری فصلنامه دنا علمی پژوهشی 89 2
34 بررسي ابعاد مختلف دعا وسلامت معنوي در بيماران دیالیز پرستاری ویژه علمی پژوهشی 88 4
35 بررسی ارتباط کمردرد   با عوامل استرس­زای شغلی در پرستاران بیمارستانهای شهر آمل علوم پزشکی شاهرود علمی پژوهشی 88 3
36 بررسی اشتباهات دارویی دانشجویان پرستاری دانشگاه­های تهران اخلاق پزشکی علمی پژوهشی 88 3
37 بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری پرستاری دنا علمی پژوهشی 88 3-4
38 بررسی احتمال خودسوزی منجر به فوت در مراجعین به مرکز سوانح سوختگی شهید زارع ساری 1387 مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 88 بهار
39 سلامت روان و کیقیت زندگی در معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد اعتیادپژوهی علمی پژوهشی 89 1
40 بررسي تناوب دعا و ارتباط آن با سلامت معنوي در بيماران تحت درمان با همودياليز به مراکر دیالیز گلستان اصول بهداشت روان علمی پژوهشی 89 1
41 بررسی بهداشت روانیو ارتباط آن با کیقیت زندگی در معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد علوم پزشکی یزد علمی پژوهشی 89 2
42 بررسي ميزان توسل به دعا در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مراکر دیالیز استان گلستان در سال 1388 پرستاری ویژه علمی پژوهشی 89 2
43 اثرات بي­خوابي و ارتباط آن بر سلامت عمومي در پرستاران شيفت شب شاغل گلستان د(1387) علوم پزشکی گرگان علمی پژوهشی 88 3
44 بررسي علل روي آوري به الكل در اعضاي انجمن الكلي هاي پرستاری ارومیه علمی پژوهشی 89 1
45

بررسي تناوب دعا و ارتباط آن با سلامت معنوي در بيماران تحت

اصول بهداشت روان علمی پژوهشی 89 1
46 Evaluation of resorting to pray in hemodialysis patients referred to the hemodialysis Iranian journal of critical care nursing علمی پژوهشی 2010 2
45

The Effect of Prayer on Mental Health of Hemodialysis

Iranian journal of critical care nursing علمی پژوهشی 2012 1
46 Relationship between backache and psychological and psychosocial job factor International journal nursing midwifery علمی پژوهشی 2011 3
47

The Effect of Prayer on Mental Health of Hemodialysis Patients Referring to

Imam Reza Hospital in Amol Cit

Iranian journal of critical care nursing علمی پژوهشی 91 1
48 : عوامل شغلی و روانی در کمر درد پرستاران توانبخشی علمی پژوهشی 90 4
49 بررسی ديدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به وضعيت رعايت اخلاق حرفه اي اساتید 1389 اخلاق پرستاری علمی ترویجی 92 4
50 بررسی عوامل موثر بر اشتباهات دارویی پرستاران از دیدگاه پرستاران اخلاق پرستاری علمی ترویجی 92 2
51 میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توسط دانشجویان پرستاری اخلاق پرستاری علمی ترویجی 92 2
52 شيوع افسردگی و اضطراب در بيماران ديابتی مراجعه کننده به بيمارستان های فصلنامه دیابت علمی ترویجی 91 2
53 بررسی تاثیر ورزش منظم بر میزان افسردگی سالمندان آموزش بهداشت ارتقا سلامت علمی ترویجی 92 مسئول2
54 تاثیراموزش همتا برمیزان افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس روانپرستاری علمی پزوهشی 92 4
55 ارزیابی اثربخش دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاران بر اساس مدل پاتریک مدیریت پرستاری علمی پژوهشی 92 1
56 بررسي شيوع مورفولوژي كاتاراكت وابسته به سن در مراجعين به درمانگاه هاي چشم پرستاری سالمند علمی پژوهشی 93 1
57 ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني پرسنل پرستاری بیمارستان‌های طالقانی آبادان و ولی عصر خرمشهر در سال. مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 94 1
58 بررسی تاثیر ورزش بر بهداشت روان سالمندان استان گلستان در سال پرستاری سالمند علمی پژوهشی 93 مسئول
59

Developing erosion: The experience of the soldiers' wives with PTST arising from war

 

INDIAN JOURNAL OF NATURAL SCIENCES ISI 2015 1
60 بررسی نگرش به مرگ در پرستاران شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان در سال 1393 مراقبت سلامت اردبیل علمی پژوهشی 94 1
61

The Relationship of Social Phobia with Anxiety in Nursing and

Midwifery University Students.

INDIAN JOURNAL OF NATURAL SCIENCES ISI 2015 مسئول
62 ارتباط سواد سلامت با خودکارامدی بیماران دیابتی پرستاری دیابت علمی ترویجی 1394 مسئول
63 بررسی توسل به دعا در بیماران سرطانی دین و سلامت علمی ترویجی 1394 مسئول
64 بررسی مفهوم مرگ در مراقبین بیماران درحال احتضار مرگ اخلاق پرستاری علمی ترویجی 1394 مسئول
65 عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان ساکن سرای سالمندان پرستاری سالمندان علمی ترویجی 1394 مسئول
66 Effect of relaxation training on anxiety the beginning of the first year nursing Students in clinical environment

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

ISI 2015 مسئول