مشخصات فردی مدیر پژوهش
نام عبدالعزیز 
نام خانوادگی: پقه
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی : آمار
آدرس پست الکترونیکی:
شماره تماس : 017-34240388