آیین نامه های آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

 

 

 آیین نامه دوره دکتری Ph.D مشاهده
 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاهده
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته وناپیوسته مشاهده
آیین نامه کارآموزی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده
آیین نامه امتحانات مشاهده