Cast
Center of Advanced science and Technology

مرکز علوم و فن آوریهای پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی


اهداف و فعاليتها :
هدف اصلي از تاسيس اين مركز، ايجاد زيرساختها در امر فناوري هاي پيشرفته، ترسيم مسير، شناسايي و ايجاد ظرفيت هاي تحقيقاتي در  دانشگاه آزاد اسلامي و ارائه كمك ها و خدمات حمايتي لازم به پژوهشگران در راستاي تقويت و توسعه فن آوريهاي نوين در كشور مي باشد، كه از طريق موارد زير محقق خواهد شد:

1- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علوم و فناوري هاي پيشرفته
2- ايجاد ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر بين محققان، متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه هاي علوم و فن آوري هاي پيشرفته در سطح ملي و بين المللي فعاليت دارند.
3- سياست گذاري، حمايت و نظارت بر پروژه هاي پژوهشي، آموزشي، كاربردي و بنيادي در زمينه هاي علوم و فناوريهاي پيشرفته به منظور توسعه علمي و ارتقاء سطح علمي دانشگاه
4- فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي انجام پژوهش هاي علمي مرتبط با فناوريهاي پيشرفته
5- تشويق و جذب همكاري اعضاء هيات علمي و دانشجويان در پيشبرد فعاليتهاي مركز
6- شناسايي و حمايت از نخبگان علمي دانشگاه در راستاي اهداف مركز
7- جلب حمايت نهادهاي بين المللي و داخلي براي انجام فعاليتهاي مرتبط در چهارچوب ضوابط جاري كشور و دانشگاه
8- كمك به پيشرفت نهضت علمي و جنبش نرم افزاري در كشور و فراهم آوردن بسترهاي توليد علم به نحوي كه از طريق فن آوري هاي پيشرفته منجر به توليد ثروت شود.
9- ايفاي نقش برتر در توليد علم در سطح كشور و منطقه براساس برنامه هـاي بلند مدت نظام
10- شناسايي و اولويت بندي توانمنديهاي ايران و جهان مرتبط با فن آوري هاي پيشرفته و ارتقاء سطح كيفي دانشگاه در اين زمينه

 وظايف مركز :
وظیفه اصلی مرکز تجاری سازی و کمک به کسانی است که کارهای ارزنده ای انجام داده اند لکن توان ثبت اختراع خود را که بتواند به تجاری سازی منجر گردد ندارند.لذا کمیته های علمی تخصصی دارای  وظایفی هستند که می توان آنرا به دو گروه وظایف اصلی و جانبی تقسیم نمود که هر دو گروه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشند:

1- وظیفه اصلی : تجاری سازی
این وظیفه شامل پیدا کردن ، استقبال و حمایت از طرحهای تجاری سازی داخل یا خارج از کشور می باشد.
2- وظیفه جنبي
این وظایف را می توان شامل کمک به معاونتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه دانست که موارد ذیل را شامل می گردند:
*کمک به ایجاد شبکه های آزمایشگاهی
*ترسیم دورنمای دانش و تکنولوژی در زمینه تخصصی مربوطه
*ارائه نظر مشورتی در جهت توسعه آموزش ، ارائه رشته های جدید و ...

ويژگيهاي طرح پيشنهادي :
 1- طرح دارای نو آوری فناوری محصول به روز و مورد نیاز بازار فعلی بوده و از طرح کسب و کار مناسب برخوردار باشد.
2- طرح فاز پژوهشی و مطالعاتی خود را به پایان رسانده و نمونه اولیه محصول ساخته شده باشد.
3- تولید مربوطه اقتصادی و رقابت پذیر باشد .
4- بازار داخلی و خارجی مناسب داشته باشد.
5- به مرحله تجاری شدن رسیده باشد.