انتشار مجلات

با توجه به اهميت و جايگاه كنوني مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ، لزوم نگرش كيفي به انتشار اين مجلات به عنوان ابزاري در جهت ارتقاء سطح علمي اعضاي هيات علمي ، دانشجويان مقاطع عالي و پژوهشگران و انديشمندان دانشگاه بيش از پيش داراي اهميت مي باشد. براين اساس با توصيف ضوابط و مقررات حاكم بر انتشار مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تلاش گرديده مسئولين اجرايي و دست اندركار تكميل كننده مدارك و نيز توليد كنندگان محتوايي اين منابع چاپي ضمن آشنايي با چارچوبهاي حاكم بر انتشارفصلنامه هاي علمي در سطح دانشگاه آزاد اسلامي و كشور و نيز بهره مندي از ضوابط حاكم برتوليد مجلات مختلف عملي دانشگاه ، بتوانند به طور موثر در انجام اين رسالت نهايت دقت و جديت را بكار گيرند.

انواع مجلات : 

 1  مجلات علمی
 2  مجلات فرهنگی (شامل مباحث فرهنگی یا علمی فرهنگی )
 3  خبرنامه ها ( شامل اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیتهای کلیه دانشکده ها یا گروه های علمی
 4  گزارش فنی (Technical Report)


مجلات علمی در این آیین نامه عبارت از مجله ای که برای ارتقای آموزش ، پژوهش و فناوری در یکی از زمینه های علمی ، تخصصی منتشر می شود و دارای اهداف ذیل است :

الف : کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش علمی و فنی متخصصان‌،‌ کارشناسان‌، دست‌اندرکاران و علاقمندان در یکی از رشته‌های مربوط به علوم تخصصی و مسائل خاص توسعه فرهنگی‌، اجتماعی‌، اقتصادی.
ب :
کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی و تحقیقاتی داخلی‌، رفع گسستگی مراکز داخل کشور و همچنین انتقال دستاوردهای کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی
پ :
کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌، فنی،‌ توسعه فرهنگی‌، بهداشتی‌، اجتماعی و اقتصادی از طریق نقد و بررسی برنامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی‌، تولیدی و خدماتی و نحوه اجرای آنها

اقسام مجلات علمی :

 1  علمی بین المللی (ISI)
 2  علمی پژوهشی (80 درصد مقالات تخصصی )
 3  علمی ترویجی ( 60 درصد مقالات تخصصی )
 4  علمی عمومی ( مجلات در حال گذر )

 

 

بخشنامه ها
 بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده
بخشنامه نحوه اختصاص ، اعتبار تشویقی،پژوهانه و پرداخت حق الزحمه مسئولان و هزینه های آماده سازی مجله های علمی مشاهده