ضوابط اجرایی تيمهاي تحقيقاتي دانشجویی:

•  تيم تحقيقاتي دانشجويي زير نظر يك عضو هيأت علمي دانشگاه و تعدادي دانشجو  اجرا مي گردد (حداقل 2 دانشجو)
•  
حداكثر هزينه پرداختی به تيم هاي تحقيقاتي طبق مصوبه شورای پژوهشی واحد علي آباد کتول 8 میلیون ريال ميباشد.
•  
حداكثر زمان پايان اجراي يك تيم تحقيقاتي و تسويه حساب آن 6 ماه مي باشد.
•   
در طول اجراي تحقيق لازم است گزارش ميان دوره اي تحويل گردد.
•   
جهت تسويه حساب نهايي ارائه يك مقاله علمي در مجلات ( علمي عمومي ، علمي تخصصي و ...) يا همايشهاي (منطقه اي ، ملي و ...) و يا ارئه سخنراني مصوب يا ثبت اختراع به نام واحد دانشگاهي الزامي است.
•   
هر عضو هيأت علمي با مرتبه استادياري به بالا حداكثر 3 و مربي حداكثر2 تيم تحقيقاتي را مي تواند در طول يك دوره راهنمايي نمايد .
حداكثر هزينه جهت شرکت تيم هاي تحقيقاتي در مسابقات تا سقف 5 میلیون ريال و يك بار در سال مي باشد.