مشخصات فردی کارشناس طرح های پژوهشی
نام: 
رضا
ranjbar
نام خانوادگی:
رنجبر
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
 كامپیوتر
شماره تماس:
017-34224500 شماره داخلی 2114

بخشنامه و طرح های پژوهشی 
بخشنامه طرحهاي پژوهشي مشاهده
بخشنامه سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پزوهشی    مشاهده
بخشنامه حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی مشاهده
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی مشاهده
فرم صفر طرح پژوهشی مشاهده
فرم تقاضای طرح پژوهشی مشاهده
فرم اعلام برنامه های پژوهشی اعضاءهیات علمی مشاهده

فرم درخواست مجوز چاپ مقاله در شواری پژوهش و فناوری 

مشاهده