الف) فرصت مطالعاتی خارج کشور

شرایط متقاضیان
1- اعضاي هیات علمی تمام وقت با حداقل 4 سال سابقه خدمت
2- دارا بودن 3 مقاله علمي پژوهشي يا ISI ، اتمام يك پروژه تحقيقاتي و يا 2 مورد راهنمايي پايان نامه تحصیلات تکمیلی
3- تخصیص امتیاز براي تعیین اولویت استفاده از فرصت مطالعاتی، براساس دستورالعمل مربوط و برطبق جدول مندرج در فرم الف درخواست فرصت مطالعاتی می باشد.

ضوابط فرصت های مطالعاتی

1- عضو هیات علمی موظف است حداکثر 6 ماه پس از انجام فرصت مطالعاتی، 1 مقاله علمي پژوهشي يا ISI ارائه نمايد. و در صورت درخواست تمدید دوره به مدت 6 ماه دیگر (جعا 12 ماه) ارئه 2 مقاله علمي پژوهشي يا ISI  ضروری است.)
2-   استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی موظفند، گزارش پیشرفت کار و تحقیقات خود را به فواصل 3 ماه یکبار به معاونت پژوهشی واحد ارسال نمایند و حداکثر 3 ماه پس از اتمام دوره، گزارش جامعی از فعالیت علمی پژوهشی خود را تسلیم نمایند .

3-   مدت فرصت مطالعاتی، حداکثر 12ماه است (6 ماه قطعی و 6ماه مشروط و به صورت خاص. (این مدت براي مربیان و بورسیه هاي دکترا حداکثر 6ماه و غیرقابل تمدید می باشد).
4-   عضو هیات علمی هنگام استفاده از دوره نمی تواند از مرخصی استحقاقی و همچنین پس از اتمام دوره تا مدت یکسال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
5-   انصراف از فرصت مطالعاتی پس از انجام بخشی از آن، به عنوان یک نوبت استفاده محسوب شده و هزینه هاي صرف شده متناسب با مدت زمان استفاده از دوره محاسبه خواهد شد.

تسهیلات برای استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی

1-  پرداخت حقوق و مزایا، فوق العاده جذب، محرومیت از تسهیلات زندگی و دیگر مزایاي مندرج در حکم استخدامی در طول فرصت مطالعاتی (به مربیان دانشگاه آزاد اسلامی فقط بندهاي 1و 2 از حکم حقوقی پرداخت خواهد شد.)
2- دریافت حق التدریس، حق التحقیق و یا حقوق از موسسه اي که در آن مشغول انجام فرصت مطالعاتی می باشد، با موافقت معاونت پژوهشی

3-یک بار بلیت رفت و بر گشت هواپیما براي عضو هیات علمی و خانواده تا سقف 3 نفر براي هر فرد حداکثر تا سقف  10/000/000ریال بسته به کشور مقصد. چنانچه خانواده نباشد تا سقف 20/000/000ریال برای عضو هیات علمی.
4- کلیه عوارض خروج از کشور براي عضو هیات علمی و اعضاي خانواده با سقف 3 نفر .
5- هزینه هاي بیمه درمانی عضو و خانواده وي تا سقف 3 نفر.
6- پرداخت وام بدون بهره تا سقف  50/000/000 ریال با بازپرداخت 20 ماهه پس از بازگشت

مدارك مورد نیاز

١-  تکمیل فرم هاي الف، ب و ج
٢-  دعوتنامه ازدانشگاه یا موسسه مقصد که در آن طول مدت دوره فرصت مطالعاتی، عنوان پروژه مورد نظر و امکاناتی که موسسه در اختیار قرار خواهد داد، درج شده باشد .
٣-   نامه رئیس واحد دانشگاهی متقاضی مبنی بر موافقت با فرصت مطالعاتی .
۴-  مختصري از پروژه مورد نظر که در طول فرصت مطالعاتی گذرانده خواهد شد .
۵-  رزومه علمی ومشخصات استاد دعوت کننده.
۶-  آخرین حکم حقوقی متقاضی .
٧-   پروپوزال کامل تز دکترا براي بورسیه هاي دانشجوي مقطع دکتراي تخصصی.
٨-  تائید استاد راهنما و مشاور مبنی بر عدم امکان گذراندن بخشی از رساله یا کل رساله در داخل کشور، براي بورسیه ها.
٩-  معرفی جایگزین در فرم مربوطه.

ب) فرصت مطالعاتی داخل کشور

شرایط متقاضیان
1- اعضاي هیات علمی تمام وقت با 3 سال سابقه خدمت و 4 سال فاصله بین دو فرصت مطالعاتی.
2- دانشجوي مقطع دکترا بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی و مربیان با حداقل سابقه 10 سال
3- دارا بودن 3 مقاله علمي پژوهشي يا ISI
در طول خدمت
4- ارائه پروپوزال مشخص تحقیقاتی مورد تایید دانشگاه مبدا و دریافت پذیرش از دانشگاه مقصد
نکته: واحد مقصد باید واحد جامع دانشگاه آزاد اسلامی باشد و در رشته مورد نظردارای مقطع دکتری و اعضا هیات علمی دانشیار و بالاتر تمام وقت و تجهیزات پژوهشی مناسب باشد. همچنین استاد پذیرش کننده باید حداقل دارای درجه دانشیار و کارنامه پژوهشی مورد تایید شورای پژوهشی واحد باشد.

ضوابط و تعهدات

1-   عضو هیات علمی موظف است به ازای استفاده از زمان فرصت مطالعاتي به مدت 6 ماه،  1 مقاله علمي پژوهشي يا ISI به نام واحد مبدا و مقصد و مرتبط با موضوع تحقیق ارائه و پذيرش آن را دريافت نمايد. (در صورت  تمدید دوره به مدت 6 ماه دیگر پذیرش 2 مقاله علمي پژوهشي يا ISI  ضروری است.)
2- مدت فرصت مطالعاتی در داخل کشور، حداکثر 12ماه است (6 ماه قطعی و 6 ماه مشروط و به صورت خاص. (این مدت براي دانشجویان دکترا 6 ماه و غیرقابل تمدید می باشد).

4- برای مدت فرصت مطالعاتی حکم ماموریت بدون پرداخت حق ماموریت صادر خواهد شد.

 تسهیلات

1-  پرداخت حقوق و مزایای مندج در حکم استخدامی در طول فرصت مطالعاتی
2- پرداخت هزینه رفت و آمد برای متقاضی حداکثر تا سقف  000/000/3 ریال
.
3- پرداخت وام بدون بهره تا سقف 000/000/30 ریال
با بازپرداخت 20 ماهه پس از پایان دوره
4- تامین دفتر کار به همراه کامپیوتر، تجهیزات پژوهشی موردنیاز و نیز دریافت حق التحقیق با موافقت معاونت پژوهشی از طرف دانشگاه مقصد

 

بخشنامه فرصت های مطالعاتی
مشاهده
آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده