مشخصات فردی کارشناس همایش ها و سخنرانی های علمی
نام: 
رضا
ranjbar
 
نام خانوادگی:
رنجبر
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
 كامپیوتر
شماره تماس:
017-34224500 شماره داخلی 2114

روند برگزاری سخنرانی علمی

1 ـ تکمیل فرم برگزاری سخنرانی
2 ـ تایید در شورای پژوهشی واحد
3 ـ تکمیل صورتجلسه برگزاری سخنران

نکته : حداکثر هزینه های برگزاری سخنرانی علمی با تایید شورای پژوهشی واحد مبلغ 5/000/000ريال می باشد .

بخشنامه ها

1 ـ بخشنامه داخلی حق الزحمه سخنرانی
2 ـ فرم درخواست برگزاری سخنرانی
3 ـ صورتجلسه برگزاری سخنرانی

همایش های علمی

1 ـ داخلی : اخذ مجوز از شورای پژوهشی واحد تا 15/000/000 ريال
2 ـ منطقه ای : اخذ مجوز از سازمان مرکزی ، زمان برگزاری حداقل6 ماه بعد
3 ـ ملی : اخذ مجوز از سازمان مرکزی ، زمان برگزاری حداقل یکسال بعد و منوط به برگزاری حداقل دو همایش منطقه ای از قبل و مشارکت از بیرون
4 ـ بین المللی : اخذ مجوز از سازمان مرکزی ، زمان برگزاری حداقل یکسال بعد و منوط به برگزاری حداقل دو همایش ملی از قبل و مشارکت از بیرون

تذکر : جهت اخذ مجوز از سازمان مرکزی باید پس از درخواست گروه تخصصی مربوطه و تعیین مشخصات فنی همایش (محورها ، کمیته علمی ، کمیته اجرایی ، برآورد هزینه ها و ...) و تایید در شورای پژوهشی واحد ، اطلاعات مربوطه از طریق سایت http://conference.iau.ir وارد ، کد مربوطه اخذ و جهت تایید نهایی به کارتابل الکترونیکی دفتر امور پژوهشی سازمان مرکزی ارسال گردد .

 

بخشنامه ها
بخشنامه شرکت در کنفرانس های بین المللی اعضا هیات علمی مشاهده
آیین نامه شرکت در کارگاه های آموزشی
مشاهده
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخلی  مشاهده 
سخنرانی های سال 1393  مشاهده