مشخصات فردی رئیس اداره طرح و برنامه و بودجه
نام ابراهیم  18411  
نام خانوادگی: علمشاهی  
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره تماس : 017-34224500 شماره تماس 2114

 

امروزه مهمترین کلید موفقیت سازمان ها ، مدیریت همراه با برنامه ریزی منطقی است . دفتر طرح و برنامه و بودجه متولی امر برنامه ریزی در اکثر سازمان ها می باشد. در این راستا دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد علی آباد کتول در سال 1379 بطور رسمی فعالیّت خود را آغاز نموده و اقدامات مهمی را در جهت رشد و توسعة واحد انجام داده است. از جمله وظایف و مسئولیّت های این دفتر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- تهیه و تنظیم بودجه سالانة واحد

- تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت واحد

- مقایسة ارقام واقعی هزینه ها و درآمد ها به ارقام بودجه ای پیش بینی شده و تجزیه و تحلیل آن

- مقایسه عملکرد واقعی واحد با برنامه تنظیم شده

- تعیین اولویّت های برنامه ای دانشگاه

- همکاری در پیش بینی نیروی انسانی دانشگاه

- ایجاد نظام ارزیابی در واحد و استفاده از نتایج آن جهت ارتقای کیفیت تحصیلی

 فرم گزارش عملکرد واحدهای منطقه در سال 91

فرم گزارش عملکرد مراکز آموزشی منطقه در سال