ردیف

گروه

نام

نام خانوادگی

رشته

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

رزومه

عکس

1

ادبیات فارسی

مليحه

مهدوي

زبان  وادبيات  فارسي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 mahdavi maliheh 5e0ef

2

ادبیات فارسی

مسعود

مهديان

زبان  وادبيات  فارسي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 mahdiyan masood 6a945

3

اقتصاد

محمدتقي

خسروي لاريجاني

علوم اقتصادي - اقتصاد نظري

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

4

اقتصاد

سيدمحمدرضا

حسيني

علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانكداري

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 hosseni mohmmadreza 400ee

5

اقتصاد

مجيد

نصيري

علوم  اقتصادي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 nasiri majed 6ef5e

6

برق

آتيلا

اسکندرنژاد

مهندسي برق- الكترونيك گرایش الکترونیک نوری

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 eskandarnejad 149a9

7

برق

محمد

اکبري فرمانبر

مهندسي برق- الكترونيك گرایش الکترونیک نوری

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 akbarifarmanbar dc6f8

8

برق

سلمان

اميرخان

مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 amirkhan salman 1a8e4

9

برق

امير

توانبخش

مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 tavanbakhsh 0129c

10

برق

نادر

جوادي فر

مهندسي برق- الكترونيك گرایش الکترونیک نوری

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 javadifar 57c72

11

برق

سيدمهدي

حسيني

مهندسي برق - مخابرات گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 hoseni seyed mehdi 1db72

12

برق

محمد

ديواندري

مهندسي برق - كنترل

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 divandarei mohammad dc896

13

برق

زهرا

ربيعي

مهندسي برق - كنترل

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 rabei zahra 14d5e

14

برق

نوروز

عبدالهي

مهندسي برق- الكترونيك گرایش الکترونیک نوری

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 noroz abdolahi 06d71

15

برق

محمد

کاظمي نژاد

مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 kazeminejad mohammad 22b23

16

برق

داود

کاهه

مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 kahe davood 10ea4

17

برق

محمدباقر

معتمدي نژاد

مهندسي برق- الكترونيك گرایش الکترونیک نوری

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 motamednejad 1dc47

18

برق

عليرضا

مقصودلو

مهندسي برق - كنترل

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 maghsodlo alireza 6d1ac

19

برق

عليرضا

حکم آبادي

مهندسي برق - مخابرات گرایش شبکه های مخابراتی

دکتري تخصصي

مربي

رزومه

 hokmabadi 8ffbe

20

برق

مسعود

رادمهر

مهندسي برق- الكترونيك گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 312h 1de26

21

برق

جعفر

سياه بالائي

مهندسي برق - مخابرات گرایش میدان و موج

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 siyabalaei jafar c01c8

22

برق

اسمعيل

علي بيکي

مهندسي برق- کنترل

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 alibeki esmaeil bd8d4

23

برق

سيد مصطفي

قدمي

مهندسي برق - مخابرات گرایش میدان و موج

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 ghadami seyed mostafa b6610

24

برق

ابراهيم

کرمي

مهندسي برق- الكترونيك گرایش سیستمهای الکترونیک دیجیتال

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

25

برق

امانگلدي

کوچکي

مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 amangaldi kochaki 5e3b6

26

برق

عبدالعزیز

کلته

مخابرات

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

27

برق

حسن

رستگار

مهندسي برق - مخابرات گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

دکتري تخصصي

استاد

رزومه

 

28

برق

علي

عبداللهيان

مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت

فوق ليسانس

مربي

رزومه

 

29

برق

ناصر

قاسمي

مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت

فوق ليسانس

مربي

رزومه

 

30

برق

حجت اله

مقصودلو

مهندسي برق - مخابرات گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

فوق ليسانس

مربي

رزومه

 

31

تربیت بدنی

حبيب

اصغرپور

فيزيولوژي ورزشي - بيوشيمي و متابوليسم ورزشي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

32

تربیت بدنی

اکرم

اصفهاني نيا

تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت ورزشي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

33

تربیت بدنی

سعيد

قرباني

مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در ورزش

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 ghorbani 240e8

34

تربیت بدنی

رضا

رضایی شیرازی

تربيت بدني و علوم ورزشي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

35

تربیت بدنی

ندا

آقايي بهمن بگلو

فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض

فوق ليسانس

مربي

رزومه

 

36

حسابداری

صمد

ايازي

حسابداري

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

37

حسابداری

علي

خامکي

حسابداري

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

38

حسابداری

مجيد

اشرفي

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 ashrafi majeid a4ce3

39

حسابداری

مريم

بخارائيان خراساني

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

40

حسابداری

عليرضا

پاکزاد

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

41

حسابداری

علي

خوزين

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

42

حسابداری

آرش

نادريان

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

43

حسابداری

جمادردی

گرگانلی دوجی

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

44

حقوق

سيد ولي اله

حسيني

حقوق  عمومي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

45

روانشناسی

معصومه

دامغاني ميرمحله

روانشناسي  تربيتي

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

46

ریاضی

علي اصغر

رجبي ايولي

رياضي محض-آناليز

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

47

ریاضی

علي

مسلمي پور

رياضي محض-آناليز

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

48

ریاضی

راضيه

نادرخاني

آمار رياضي

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

49

ریاضی

عثمان

هلاکو

رياضي محض-آناليز

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

50

ریاضی

عبد العزيز

پقه

آمار

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

51

ریاضی

رقيه

جلال شاهکوهي

ریاضی کاربردی - آموزش رياضي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

52

ریاضی

محمد جعفر

دوستي ديلمي

رياضي کاربردی - رياضيات مالي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

53

ریاضی

حسين

عباسيان

رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

54

ریاضی

مجتبي

قنبري

رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

55

ریاضی

سيد علي

کاظمي پور

ریاضی کاربردی - آموزش رياضي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

56

زبان انگلیسی

نسرين

جناب آقا

زبان  وادبيات  انگليسي

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

57

زبان انگلیسی

قاسم

باراني

آموزش  زبان  انگليسي

دکتري تخصصي

مربي

رزومه

 

58

زبان انگلیسی

زري سادات

سيد رضائي

آموزش  زبان  انگليسي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

59

زبان انگلیسی

سيد حسن

سيد رضائي

آموزش  زبان  انگليسي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

60

زبان انگلیسی

ندا

فکري

زبان  وادبيات  انگليسي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

61

زبان انگلیسی

اميد

مازندراني

آموزش  زبان  انگليسي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

62

زبان انگلیسی

ژيلا

نائيني

آموزش  زبان  انگليسي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

63

شیمی

مهدي

مهام

شيمي -شيمي تجزيه

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

64

شیمی

خديجه

يداله زاده چاري

شيمي -شيمي آلي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

65

صنایع

فرهاد

سنچولي

رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

66

صنایع

محمد

اميرخان

مهندسي سيستمهاي اقتصادي - اجتماعي

دکتري تخصصي

مربي

رزومه

 

67

صنایع

حسين

ديده خاني

مهندسي صنايع-تحقيق درعمليات ومهندسي سيستم

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 didekhani hossen d2892

68

صنایع

احمد

مهرابيان

مهندسي صنايع-اتوماسيون

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 mehrabiyan ahmad a5e8b

69

علوم پزشکی

گل بهار

آخوند زاده

پرستاري

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

70

علوم پزشکی

حميد

حجتي

پرستاري

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 hojati 81f64

71

علوم پزشکی

محمد تقي

حيدري

پزشكي

دکتري عمومي

مربي

رزومه

 

72

علوم پزشکی

سميه

ارازي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

رزومه

 

73

علوم پزشکی

سودابه

آلوستاني

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

رزومه

 

74

علوم پزشکی

نفيسه

حکمتي پور

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

رزومه

 

75

علوم پزشکی

سکينه

فرهادي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

رزومه

 

76

علوم پزشکی

آيناز

کر

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

رزومه

 

77

علوم پزشکی

ليلا

ممشلي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

رزومه

 

78

عمران

رامين

باقر زاده

مهندسي عمران -مهندسي سازه

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

79

عمران

مهدی

غریب

عمران -ژئوتکنیک

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

80

فیزیک

يعقوب

محمدمرادي

فيزيك

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

81

فیزیک

مژده

کرمي فرد

فيزيك

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

82

فیزیک

آزاده سادات

نعيمي

فيزيك

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

83

کامپیوتر

معصومه

بورجندي

مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

84

کامپیوتر

ليلا

عجم

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

85

کامپیوتر

نعمت اله

متکي

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

86

کشاورزی

سحر

صيامي

مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

87

کشاورزی

حشمت اله

حيدري

مهندسي منابع طبيعي - جنگل شناسي و اكولوژي جنگل

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

88

مدیریت

حميدرضا

جلائي

مديريت بازرگاني - مديريت تحول

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

89

مدیریت

داود

شرفي زاده

مديريت بازرگاني - مديريت تحول

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

90

مدیریت

بهزاد

شهرابي

مديريت بازرگاني - مديريت تحول

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

91

مدیریت

عليرضا

مزيدي

مديريت  دولتي

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

92

مدیریت

الهه

معصومي

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

93

مدیریت

مهدي

نعيمي نظام آباد

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

94

مدیریت

عبد الحميد

ابراهيمي

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دکتري تخصصي

دانشيار

رزومه

 

95

مدیریت

عليرضا

اسفندياري مقدم

علم اطلاعات و دانش شناسي

دکتري تخصصي

دانشيار

رزومه

 esfandiari moghadam1 b217f

96

مدیریت

پرويز

سعيدي

مديريت - مديريت مالي

دکتري تخصصي

دانشيار

رزومه

 

97

مدیریت

ابراهيم

عباسي

مديريت - مديريت مالي

دکتري تخصصي

دانشيار

رزومه

 

98

مدیریت

فريدون

آزما

علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

99

مدیریت

علي

تبديلي آذر

مديريت دولتي-رفتارسازماني

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

100

مدیریت

روح اله

سميعي

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 smiei rohola 43d95

101

مدیریت

سامره

شجاعي

مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

102

مدیریت

محمدباقر

گرجي

مديريت دولتي - مديريت منابع انساني

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

103

مدیریت

محمودرضا

مستقيمي

مديريت دولتي-رفتارسازماني

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

104

مدیریت

محسن

ملک محمدي

مديريت دولتي - مديريت منابع انساني

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

105

مدیریت

هرمز

مهراني

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

106

معارف

رقيه

باي

الهيات و معارف اسلامي - علوم  قرآن  و حديث

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

107

معارف

سيدعلي

طاهري

الهيات و معارف اسلامي - علوم  قرآن  و حديث

دکتري تخصصي

مربي

رزومه

 

108

معماری

سعيد

اکبري

معماري منظر

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

109

معماری

دل آرام

شيخ

معماري

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

110

معماری

بهنام

کلانتري

معماري

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

111

معماری

عليه

علي بيگلي

معماري

فوق ليسانس

مربي

رزومه

 

112

مکانیک

امير

همتيان

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

دانشجوی دکتری

مربي

رزومه

 

113

مکانیک

سيد مسعود

سيدي

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 Untitled b1919

114

مهندسی پزشکی

آرزو

ذاکري

مهندسي  پزشكي  - بيوالكتريك

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

115

مهندسی هسته ای

سيد مهدي

باقري مفيدي

مهندسي هسته ای

دکتري تخصصي

مربي

رزومه

 

116

مهندسی هسته ای

مهدي

هاشمي تيله نوئي

مهندسی هسته ای

دکتري تخصصي

استاديار

رزومه

 

117

هنر

غلامرضا

حسني

نقاشي

دکتري تخصصي

مربي

رزومه

 hasani 9e93d

118

هنر

سید نورالدین

یاداور نیک روش

سینما

دکتري تخصصي

استادیار

رزومه