ردیف

گروه

نام

نام خانوادگی

رشته

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

ایمیل دانشگاهی

عکس

1

ادبیات فارسی

مليحه

مهدوي

زبان  وادبيات  فارسي

دکتري تخصصي

استاديار

   mahdavi maliheh 5e0ef

2

ادبیات فارسی

مسعود

مهديان

زبان  وادبيات  فارسي

دکتري تخصصي

استاديار

   mahdiyan masood 6a945

3

اقتصاد

محمدتقي

خسروي لاريجاني

علوم اقتصادي - اقتصاد نظري

دانشجوی دکتری

مربي

   

4

اقتصاد

سيدمحمدرضا

حسيني

علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانكداري

دکتري تخصصي

استاديار

   hosseni mohmmadreza 400ee

5

اقتصاد

مجيد

نصيري

علوم  اقتصادي

دکتري تخصصي

استاديار

   nasiri majed 6ef5e

6

برق

آتيلا

اسکندرنژاد

مهندسي برق- الكترونيك گرایش الکترونیک نوری

دانشجوی دکتری

مربي

   eskandarnejad 149a9

7

برق

محمد

اکبري فرمانبر

مهندسي برق- الكترونيك گرایش الکترونیک نوری

دانشجوی دکتری

مربي

   akbarifarmanbar dc6f8

8

برق

سلمان

اميرخان

مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت

دانشجوی دکتری

مربي

   amirkhan salman 1a8e4

9

برق

امير

توانبخش

مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي

دانشجوی دکتری

مربي

   tavanbakhsh 0129c

10

برق

نادر

جوادي فر

مهندسي برق- الكترونيك گرایش الکترونیک نوری

دانشجوی دکتری

مربي

   javadifar 57c72

11

برق

سيدمهدي

حسيني

مهندسي برق - مخابرات گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

دانشجوی دکتری

مربي

   hoseni seyed mehdi 1db72

12

برق

محمد

ديواندري

مهندسي برق - كنترل

دانشجوی دکتری

مربي

   divandarei mohammad dc896

13

برق

زهرا

ربيعي

مهندسي برق - كنترل

دانشجوی دکتری

مربي

   rabei zahra 14d5e

14

برق

نوروز

عبدالهي

مهندسي برق- الكترونيك گرایش الکترونیک نوری

دانشجوی دکتری

مربي

   noroz abdolahi 06d71

15

برق

محمد

کاظمي نژاد

مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت

دانشجوی دکتری

مربي

   kazeminejad mohammad 22b23

16

برق

داود

کاهه

مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت

دانشجوی دکتری

مربي

   kahe davood 10ea4

17

برق

محمدباقر

معتمدي نژاد

مهندسي برق- الكترونيك گرایش الکترونیک نوری

دانشجوی دکتری

مربي

   motamednejad 1dc47

18

برق

عليرضا

مقصودلو

مهندسي برق - كنترل

دانشجوی دکتری

مربي

   maghsodlo alireza 6d1ac

19

برق

عليرضا

حکم آبادي

مهندسي برق - مخابرات گرایش شبکه های مخابراتی

دکتري تخصصي

مربي

   hokmabadi 8ffbe

20

برق

مسعود

رادمهر

مهندسي برق- الكترونيك گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

دکتري تخصصي

استاديار

   312h 1de26

21

برق

جعفر

سياه بالائي

مهندسي برق - مخابرات گرایش میدان و موج

دکتري تخصصي

استاديار

   siyabalaei jafar c01c8

22

برق

اسمعيل

علي بيکي

مهندسي برق- کنترل

دکتري تخصصي

استاديار

   alibeki esmaeil bd8d4

23

برق

سيد مصطفي

قدمي

مهندسي برق - مخابرات گرایش میدان و موج

دکتري تخصصي

استاديار

   ghadami seyed mostafa b6610

24

برق

ابراهيم

کرمي

مهندسي برق- الكترونيك گرایش سیستمهای الکترونیک دیجیتال

دکتري تخصصي

استاديار

   

25

برق

امانگلدي

کوچکي

مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت

دکتري تخصصي

استاديار

   amangaldi kochaki 5e3b6

26

برق

عبدالعزیز

کلته

مخابرات

دکتري تخصصي

استاديار

   

27

برق

حسن

رستگار

مهندسي برق - مخابرات گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

دکتري تخصصي

استاد

   

28

برق

علي

عبداللهيان

مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت

فوق ليسانس

مربي

   

29

برق

ناصر

قاسمي

مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت

فوق ليسانس

مربي

   

30

برق

حجت اله

مقصودلو

مهندسي برق - مخابرات گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

فوق ليسانس

مربي

   

31

تربیت بدنی

حبيب

اصغرپور

فيزيولوژي ورزشي - بيوشيمي و متابوليسم ورزشي

دکتري تخصصي

استاديار

   

32

تربیت بدنی

اکرم

اصفهاني نيا

تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت ورزشي

دکتري تخصصي

استاديار

   

33

تربیت بدنی

سعيد

قرباني

مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در ورزش

دکتري تخصصي

استاديار

   ghorbani 240e8

34

تربیت بدنی

رضا

رضایی شیرازی

تربيت بدني و علوم ورزشي

دکتري تخصصي

استاديار

   

35

تربیت بدنی

ندا

آقايي بهمن بگلو

فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض

دکتری تخصصی

استادیار

   

36

حسابداری

صمد

ايازي

حسابداري

دانشجوی دکتری

مربي

   

37

حسابداری

علي

خامکي

حسابداري

دانشجوی دکتری

مربي

   

38

حسابداری

مجيد

اشرفي

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

   ashrafi majeid a4ce3

39

حسابداری

مريم

بخارائيان خراساني

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

   

40

حسابداری

عليرضا

پاکزاد

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

   

41

حسابداری

علي

خوزين

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

   

42

حسابداری

آرش

نادريان

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

   

43

حسابداری

جمادردی

گرگانلی دوجی

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

   

44

حقوق

سيد ولي اله

حسيني

حقوق  عمومي

دکتري تخصصي

استاديار

   

45

روانشناسی

معصومه

دامغاني ميرمحله

روانشناسي  تربيتي

دانشجوی دکتری

مربي

   

46

ریاضی

علي اصغر

رجبي ايولي

رياضي محض-آناليز

دانشجوی دکتری

مربي

   

47

ریاضی

علي

مسلمي پور

رياضي محض-آناليز

دانشجوی دکتری

مربي

   

48

ریاضی

راضيه

نادرخاني

آمار رياضي

دانشجوی دکتری

مربي

   

49

ریاضی

عثمان

هلاکو

رياضي محض-آناليز

دانشجوی دکتری

مربي

   

50

ریاضی

عبد العزيز

پقه

آمار

دکتري تخصصي

استاديار

   

51

ریاضی

رقيه

جلال شاهکوهي

ریاضی کاربردی - آموزش رياضي

دکتري تخصصي

استاديار

   

52

ریاضی

محمد جعفر

دوستي ديلمي

رياضي کاربردی - رياضيات مالي

دکتري تخصصي

استاديار

   

53

ریاضی

حسين

عباسيان

رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

دکتري تخصصي

استاديار

   

54

ریاضی

مجتبي

قنبري

رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

دکتري تخصصي

استاديار

   

55

ریاضی

سيد علي

کاظمي پور

ریاضی کاربردی - آموزش رياضي

دکتري تخصصي

استاديار

   

56

زبان انگلیسی

نسرين

جناب آقا

زبان  وادبيات  انگليسي

دانشجوی دکتری

مربي

   

57

زبان انگلیسی

قاسم

باراني

آموزش  زبان  انگليسي

دکتري تخصصي

مربي

   

58

زبان انگلیسی

زري سادات

سيد رضائي

آموزش  زبان  انگليسي

دکتري تخصصي

استاديار

   

59

زبان انگلیسی

سيد حسن

سيد رضائي

آموزش  زبان  انگليسي

دکتري تخصصي

استاديار

   

60

زبان انگلیسی

ندا

فکري

زبان  وادبيات  انگليسي

دکتري تخصصي

استاديار

   

61

زبان انگلیسی

اميد

مازندراني

آموزش  زبان  انگليسي

دکتري تخصصي

استاديار

   

62

زبان انگلیسی

ژيلا

نائيني

آموزش  زبان  انگليسي

دکتري تخصصي

استاديار

   

63

شیمی

مهدي

مهام

شيمي -شيمي تجزيه

دکتري تخصصي

استاديار

   

64

شیمی

خديجه

يداله زاده چاري

شيمي -شيمي آلي

دکتري تخصصي

استاديار

   

65

صنایع

فرهاد

سنچولي

رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات

دانشجوی دکتری

مربي

   

66

صنایع

محمد

اميرخان

مهندسي سيستمهاي اقتصادي - اجتماعي

دکتري تخصصي

مربي

   

67

صنایع

حسين

ديده خاني

مهندسي صنايع-تحقيق درعمليات ومهندسي سيستم

دکتري تخصصي

استاديار

   didekhani hossen d2892

68

صنایع

احمد

مهرابيان

مهندسي صنايع-اتوماسيون

دکتري تخصصي

استاديار

   mehrabiyan ahmad a5e8b

69

علوم پزشکی

گل بهار

آخوند زاده

پرستاري

دکتري تخصصي

استاديار

   

70

علوم پزشکی

حميد

حجتي

پرستاري

دکتري تخصصي

استاديار

   hojati 81f64

71

علوم پزشکی

محمد تقي

حيدري

پزشكي

دکتري عمومي

مربي

   

72

علوم پزشکی

سميه

ارازي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

   

73

علوم پزشکی

سودابه

آلوستاني

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

   

74

علوم پزشکی

نفيسه

حکمتي پور

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

   

75

علوم پزشکی

سکينه

فرهادي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

   

76

علوم پزشکی

آيناز

کر

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

   

77

علوم پزشکی

ليلا

ممشلي

پرستاري

فوق ليسانس

مربي

   

78

عمران

رامين

باقر زاده

مهندسي عمران -مهندسي سازه

دانشجوی دکتری

مربي

   

79

عمران

مهدی

غریب

عمران -ژئوتکنیک

دانشجوی دکتری

مربي

   

80

فیزیک

يعقوب

محمدمرادي

فيزيك

دانشجوی دکتری

مربي

   

81

فیزیک

مژده

کرمي فرد

فيزيك

دکتري تخصصي

استاديار

   

82

فیزیک

آزاده سادات

نعيمي

فيزيك

دکتري تخصصي

استاديار

   

83

کامپیوتر

معصومه

بورجندي

مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي

دانشجوی دکتری

مربي

   

84

کامپیوتر

ليلا

عجم

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

دانشجوی دکتری

مربي

   

85

کامپیوتر

نعمت اله

متکي

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

دانشجوی دکتری

مربي

   

86

کشاورزی

سحر

صيامي

مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي

دانشجوی دکتری

مربي

   

87

کشاورزی

حشمت اله

حيدري

مهندسي منابع طبيعي - جنگل شناسي و اكولوژي جنگل

دکتري تخصصي

استاديار

   

88

مدیریت

حميدرضا

جلائي

مديريت بازرگاني - مديريت تحول

دانشجوی دکتری

مربي

   

89

مدیریت

داود

شرفي زاده

مديريت بازرگاني - مديريت تحول

دانشجوی دکتری

مربي

   

90

مدیریت

بهزاد

شهرابي

مديريت بازرگاني - مديريت تحول

دانشجوی دکتری

مربي

   

91

مدیریت

عليرضا

مزيدي

مديريت  دولتي - منابع انسانی

 دکتری تخصصی

مربي

   

92

مدیریت

الهه

معصومي

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دانشجوی دکتری

مربي

   

93

مدیریت

مهدي

نعيمي نظام آباد

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دانشجوی دکتری

مربي

   

94

مدیریت

عبد الحميد

ابراهيمي

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دکتري تخصصي

دانشيار

   

95

مدیریت

عليرضا

اسفندياري مقدم

علم اطلاعات و دانش شناسي

دکتري تخصصي

دانشيار

   esfandiari moghadam1 b217f

96

مدیریت

پرويز

سعيدي

مديريت - مديريت مالي

دکتري تخصصي

دانشيار

   

97

مدیریت

ابراهيم

عباسي

مديريت - مديريت مالي

دکتري تخصصي

دانشيار

   

98

مدیریت

فريدون

آزما

علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي

دکتري تخصصي

استاديار

   

99

مدیریت

علي

تبديلي آذر

مديريت دولتي-رفتارسازماني

دکتري تخصصي

استاديار

   

100

مدیریت

روح اله

سميعي

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي

دکتري تخصصي

استاديار

   smiei rohola 43d95

101

مدیریت

سامره

شجاعي

مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني

دکتري تخصصي

استاديار

   

102

مدیریت

محمدباقر

گرجي

مديريت دولتي - مديريت منابع انساني

دکتري تخصصي

استاديار

   

103

مدیریت

محمودرضا

مستقيمي

مديريت دولتي-رفتارسازماني

دکتري تخصصي

استاديار

   

104

مدیریت

محسن

ملک محمدي

مديريت دولتي - مديريت منابع انساني

دکتري تخصصي

استاديار

   

105

مدیریت

هرمز

مهراني

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دکتري تخصصي

استاديار

   

106

معارف

رقيه

باي

الهيات و معارف اسلامي - علوم  قرآن  و حديث

دانشجوی دکتری

مربي

   

107

معارف

سيدعلي

طاهري

الهيات و معارف اسلامي - علوم  قرآن  و حديث

دکتري تخصصي

مربي

   

108

معماری

سعيد

اکبري

معماري منظر

دانشجوی دکتری

مربي

   

109

معماری

دل آرام

شيخ

معماري

دانشجوی دکتری

مربي

   

110

معماری

بهنام

کلانتري

معماري

دانشجوی دکتری

مربي

   

111

معماری

عليه

علي بيگلي

معماري

فوق ليسانس

مربي

   

112

مکانیک

امير

همتيان

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

دانشجوی دکتری

مربي

   

113

مکانیک

سيد مسعود

سيدي

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

دکتري تخصصي

استاديار

   Untitled b1919

114

مهندسی پزشکی

آرزو

ذاکري

مهندسي  پزشكي  - بيوالكتريك

دکتري تخصصي

استاديار

   

115

مهندسی هسته ای

سيد مهدي

باقري مفيدي

مهندسي هسته ای

دکتري تخصصي

استادیار

   

116

مهندسی هسته ای

مهدي

هاشمي تيله نوئي

مهندسی هسته ای

دکتري تخصصي

استاديار

   

117

هنر

غلامرضا

حسني

نقاشي

دکتري تخصصي

استادیار

   hasani 9e93d

118

هنر

سید نورالدین

یاداور نیک روش

سینما

دکتري تخصصي

استادیار