مشخصات فردی کارکنان اداره کارگزینی هیأت علمی

 

   مشخصات فردی رئیس اداره امور هیات علمی 

 

نام: سلیمان   

نام خانوادگی:قرایی   

متولد: 1352

رشته تحصیلی: فوق لیسانس/مدیریت بازرگانی           

   

 garaei soleman 15c29   

 

 مشخصات فردی کارگزین امور هیات علمی 

نام: فرشته   

نام خانوادگی: رویانیان

متولد:1348     

رشته تحصیلی:  فوق لیسانس/ مدیریت آموزشی        

  royaniyan fereshteh 938e2