مشخصات فردی کارکنان اداره کارگزینی هیأت علمی

 

 مشخصات فردی رئیس اداره امور هیات علمی
نام: سلیمان

garaei soleman 15c29

نام خانوادگی: قرایی
متولد: 1352
 رشته تحصیلی: فوق لیسانس/مدیریت بازرگانی

 

 مشخصات فردی کارگزین امور هیات علمی
نام: سلیمان

royaniyan fereshteh 938e2

نام خانوادگی: قرایی
متولد: 1348
 رشته تحصیلی: فوق لیسانس/ مدیریت آموزشی