رئیس اداره کارگزینی

نام:      شیما 
نام خانوادگی:    ملک حسینی
مدرک تحصیلی:    لیسانس        
مرتبه علمی:    -
رشته تحصیلی :   معماری 
آدرس پست الکترونیکی:    

شماره تماس :    01734224500 شماره داخلی 2007

 

مسئول بیمه و رفاه 

نام:      زهرا 
نام خانوادگی:    مزرعه
مدرک تحصیلی:    لیسانس        
مرتبه علمی:    -
رشته تحصیلی :  حسابداری
آدرس پست الکترونیکی:    

شماره تماس :    01734224500 شماره داخلی 2606