اداره کارگزینی

مشخصات فردی رئیس اداره کارگزینی

نام:  شیما

نام خانوادگی: ملک حسینی

مدرک تحصیلی : لیسانس 

رشته تحصیلی: معماری

شماره تماس : 01734224500 شماره داخلی2007

        shim a1a74        

 

شرح وظایف رئیس اداره کارگزینی:

-  رسیدگی مقدماتی به فرم های پرشده تقاضاهای استخدام به منظور تکمیل پرونده های استخدامی
-  تهیة پیش نویس ها و گزارشات در رابطه با امور کارگزینی و پرسنلی
-  تهیة گزارشات اضافه کار و مرخصی و مأموریت کارکنان در هرماه
-  تهیه پیش نویس احکام استخدامی با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات استخدامی مصوب دانشگاه
-  تشکیل پرونده جهت بایگانی
-  استخراج سوابق خدمتی کارکنان به منظور اعطای گروه ، حق سنوات و سایر مزایای مربوطه و ارائه به مقام مافوق
-  گزارش مطالبات کارکنان با توجه به قوانین و مقررات جهت پرداخت به امور مالی
-  تهیه آمار پرسنلی از کارکنان جهت دفتر آمار
-  ارائة پیشنهاداتو نظرات اصلاحی در زمینه های مربوط به پرسنل به مقام مافوق
-  بررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و آیین نامه های اجرایی
-   تنظیم ایام استفاده از مرخصی کارکنان و اعلام مرخصیهای ذخیره شده به کارکنان
-  رسیدگی به امورات ورود و خروج کارکنان جهت صحیح گزارش نمودن اضافه کار و کسر کار
-  تهیه مانده مرخصی و رسیدگی به بازخرید مرخصی های درخواستی کارکنان
-  انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع به مقام مافوق