جدول مسئولین دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری

رئیس دانشكده :

دکتر محمود رضا مستقیمی

Dr Mostaghimi 

 رئیس اداره آموزشی و دانشجویی :

حسین علی خاندوزی

 رئیس اداره پژوهش  :

 

موسی خداوردی
mosa khodaverdi 

 

 جدول گروه های آموزشی

 گروه های آموزشی          نام مدیرگروه 
مقطع
گروه مدیریت
مهدی نعیمی
   کارشناسی ارشد
گروه مدیریت و حسابداری
دکتر صمد ایازی     
   کارشناسی /کارشناسی ناپیوسته /کاردانی
گروه حسابداری دکتر آرش نادریان
    دکتری حسابداری/کارشناسی ارشد/کارشناسی /کارشناسی ناپیوسته/کاردانی
گروه مدیریت - مالی و مهندسی مالی دکتر حسین دیده خانی   
دکتری تخصصی /کارشناسی ارشد
گروه مدیریت ومدیریت دولتی -مالی دکتر آرش نادریان کارشناسی ارشد
گروه مدیریت دولتی -رفتار سازمانی ومنابع انسانی دکتر روح اله سمیعی دکتری
مهندسی مالی فرهاد سنچولی دكتری
كارآفرینی(توسعه ، فناوری ، كسب و كار،بین المللی،سازمانی،بخش عمومی) دكترسامره شجاعی دكتری

 

نحوه گردشكار پايان نامه ارشد ونگارش پايان نامه          مشاهده
جدول دروس رشته حسابداری مقطع دکتری مشاهده
جدول دروس گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت- دکتری مدیریت بازاریابی مشاهده
جدول دروس گروه تحصیلات تکمیلی-مدیریت-دکتری مدیریت مالی مشاهده
جدول دروس گروه تحصیلات تکمیلی-مهندسی مالی مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد رشته حسابرسی           مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد رشته حسابداری            مشاهده 
جدول دروس کارشناسی ارشد رشته حسابرسی ورودی 95                                                               مشاهده
جدول دروس كارشناسی ارشد حسابداری ورودی 95 مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد  -مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) ماقبل 91                           مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد  -مدیریت دولتی (گرایش سیستم های اطلاعاتی)ماقبل 91    مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد  -مدیریت دولتی (گرایش تحول ) ماقبل 91                                   مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی (گرایش تشکیلات و روشها) ماقبل 91                    مشاهده  
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی (گرایش مالی ) ماقبل 91                                    مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی-مدیریت دولتی (گرایش مدیریت نیروی انسانی ) ماقبل 91             مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) ورودی 92                           مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی (گرایش سیستم های اطلاعاتی)ورودی 92           مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی (گرایش تحول )ورودی 92                                  مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی (گرایش تشکیلات و روشها)ورودی 92                 مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی (گرایش مالی) ورودی 92                                   مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی ( گرایش مدیریت نیروی انسانی) ورودی 92          مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی (گرایش مالی) ورودی 93 به بعد                                مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی (گرایش تحول )ورودی 93 به بعد
مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی (گرایش سیستم های اطلاعاتی)ورودی 93 به بعد          مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی (گرایش تشکیلات و روشها)ورودی 93 به بعد                مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی (گرایش بازاریابی) ورودی 93 به بعد                         مشاهده
جدول دروس کارشناسی ارشد گروه تحصیلات تکمیلی -مدیریت دولتی ( گرایش مدیریت نیروی انسانی) ورودی 93 به بعد        مشاهده
جدول دروس کارشناسی رشته حسابداری گرایش حسابرسی مشاهده
جدول دروس کارشناسی رشته حسابداری گرایش دولتی مشاهده
جدول دروس کارشناسی رشته حسابداری گرایش مالیاتی مشاهده
جدول دروس رشته امور بانکی مقطع کاردانی مشاهده
جدول دروس رشته کاردانی پیوسته علمی کاربردی پیوسته  مشاهده
 جدول دروس رشته حسابداری مقطع کاردانی ناپیوسته مشاهده
جدول دروس رشته مدیریت بازرگانی مقطع کاردانی مشاهده
جدول دروس رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی
مشاهده
جدول دروس رشته مدیریت دولتی مقطع کارشناسی پیوسته مشاهده
جدول دروس رشته مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی مشاهده
جدول دروس رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته مشاهده
جدول دروس رشته حسابداری مقطع کارشناسی مشاهده
جدول دروس رشته مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
جدول ترمی رشته حسابداری مقطع دکتری مشاهده
 جدول ترمی رشته حسابداری مقطع دکتری ورودی 95 مشاهده
جدول ترمی رشته حسابداری مقطع دکتری ورودی بهمن 94 به بعد مشاهده
جدول ترمی رشته حسابداری مقطع دکتری ورودی مهر 94 مشاهده
گروه تحصیلات تکمیلی-رشته مدیریت -دکتری مدیریت بازاریابی ورودی 95 به بعد مشاهده

 جدول دروس گروه تحصیلات تكمیلی -رشته مدیریت دولتی (PhD) -گرایش رفتار سازمانی ورودی 95 به بعد

مشاهده
جدول دروس گروه تحصیلات تكمیلی - رشته مدیریت دولتی (PhD) گرایش منابع انسانی مشاهده
جدول دروس گروه تحصیلات تكمیلی -رشته مدیریت دولتی -گرایش منابع انسانی  -دكتری ورودی 95 به بعد مشاهده
جدول دروس گروه تحصیلات تكمیلی -رشته مدیریت صنعتی مالی -دكتری ورودی 95 به بعد
مشاهده
 جدول ترمی كارشناسی ارشد -بازاریابی 95 مشاهده
جدول ترمی كارشناسی ارشد - مدیریت دولتی - گرایش بوجه و مالیه عمومی - 95 مشاهده
جدول ترمی كارشناسی ارشد - مدیریت دولتی - گرایش تحول 95 مشاهده
جدول ترمی كارشناسی ارشد - مدیریت دولتی - گرایش خط مشی گذاری عمومی -95 مشاهده
جدول ترمی كارشناسی ارشد- مدیریت دولتی - گرایش طراحی سازمان های دولتی -95 مشاهده
جدول ترمی كارشناسی ارشد - گرایش توسعه منابع انسانی - 95 مشاهده
منشور اخلاقی مشاهده
نکات مهم آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته      مشاهده
فرم خام پروپوزال                    مشاهده
مراحل تصویب پروپوزال            مشاهده
نگارش پایان نامه                    مشاهده
فرم تعهداصالت پایان نامه         مشاهده 
فرم تعهد ارائه مقاله                مشاهده 
فرم تعهد عدم ارائه مقاله مشاهده
فرم تعیین استاد راهنما مشاهده
فرم الف پیشنهاد عنوان رساله دکتری حسابداری مشاهده

 

رشته مصوب دانشكده مديريت وحسابداري

ردیف

دانشکده

گروه

نام رشته

مقطع

1  مدیریت و حسابداری  مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی  دکتری
2  مديريت وحسابداري مديريت مديريت  صنعتی - مالی
دکتری
3  مدیریت و حسابداری حسابداری حسابداری  دکتری
4 مدیریت و حسابداری مدیریت مدیریت دولتی - رفتار سازمانی دکتری
5 مدیریت و حسابداری مدیریت مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی دکتری
6 مدیریت و حسابداری مدیریت مالی - مهندسی مالی دکتری
7 مدیریت و حسابداری کارآفرینی کار آفرینی - توسعه دکتری
8 مدیریت و حسابداری کارآفرینی کار آفرینی -فناوری دکتری
9 مدیریت و حسابداری کارآفرینی کارآفرینی - کسب و کار دكتری
10 مدیریت و حسابداری كارآفرینی کار آفرینی -بین المللی دكتری
11 مدیریت و حسابداری كارآفرینی کار آفرینی -سازمانی دكتری
12 مدیریت و حسابداری كارآفرینی کار آفرینی- بخش عمومی دكتری
13 مديريت وحسابداري مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني-بازاريابي كارشناسي ارشد
14 مديريت وحسابداري مديريت دولتي مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومی
كارشناسي ارشد
15 مديريت وحسابداري مديريت دولتي مدیریت دولتی-مديريت تحول  كارشناسي ارشد
16 مديريت وحسابداري مديريت دولتي مدیریت دولتی-توسعه منابع انساني كارشناسي ارشد
17 مديريت وحسابداري مديريت دولتي مديريت دولتي - طراحی سازمان های دولتی
كارشناسي ارشد
18 مديريت وحسابداري مديريت دولتي مديريت دولتي-خط مشی گذاری عمومی
كارشناسي ارشد
19 مديريت وحسابداري حسابداري حسابداري كارشناسي ارشد
20 مديريت وحسابداري حسابداري حسابرسی كارشناسي ارشد
21 مديريت وحسابداري مهندسی مالی كارشناسي ارشد
22 مدیریت و حسابداری مدیریت مدیریت آموزش کارشناسی ارشد
23 مديريت وحسابداري حسابداري حسابداری كارشناسي
24 مديريت وحسابداري حسابداري حسابداري -گرايش دولتي كارشناسي
25 مديريت وحسابداري حسابداري حسابداري -گرايش مالياتي كارشناسي
26 مديريت وحسابداري مديريت  مديريت صنعتي كارشناسي
27 مديريت وحسابداري مديريت  مديريت مالي كارشناسي
28 مديريت وحسابداري مديريت بازرگاني مدیریت بازرگانی كارشناسي
29 مديريت وحسابداري مديريت دولتي مدیریت دولتی كارشناسي
30 مديريت وحسابداري حسابداري حسابداري-گرایش حسابرسی
كارشناسي
31 مديريت وحسابداري مديريت
 مديريت بیمه كارشناسي
32 مديريت وحسابداري حسابداري حسابداری کارشناسی ناپیوسته
33 مديريت وحسابداري حسابداري علمی-کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
34 مديريت وحسابداري مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني کارشناسی ناپیوسته
35 مديريت وحسابداري حسابداري حسابداری- بازرگانی کاردانی پیوسته
36 مديريت وحسابداري حسابداري حسابداری کاردانی
37 مديريت وحسابداري مديريت بازرگاني مدیریت بازرگانی کاردانی

 

 

 لیست پایان نامه های دفاع شده و یا در حال  اجرا  دانشکده مدیریت و حسابداری
مشاهده
 کاربرگ اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد         مشاهده
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد  
مشاهده

جلسات دفاع پروپوزال گروه های حسابداری ، حسابرسی و مدیریت دولتی - گرایش مالی با حضور مدیر گروه

 مشاهده