جدول مسئولین دانشکده تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی

رئیس دانشكده :

دکتر سعید قربانی

Untitled 1ghorbani
 

 رئیس اداره آموزشی و دانشجویی:

محمدعلي زنگانه

رئیس اداره پژوهش : داوود خسروی داود خسروی

 

 جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع
1-تربيت بدني

سعید قربانی

كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته/كارداني/كارداني پيوسته

 

جدول دروس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

       

 *کارشناسی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ویژه برادران ورودی88                                    مشاهده
 *کارشناسی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ویژه برادران ورودی 89   مشاهده
 *کارشناسی پیوسته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ویژه خواهران ورودی 88  مشاهده
 *کارشناسی پیوسته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ویژه خواهران ورودی 89  مشاهده
 *کاردانی مربیگری   مشاهده
 *کاردانی معلمی  مشاهده
 *کاردانی پیوسته تربیت بدنی برادران  مشاهده
 *کاردانی پیوسته تربیت بدنی خواهران   مشاهده
 *کارشناسی پیوسته برادران  مشاهده
 *کارشناسی پیوسته خواهران مشاهده
 *کارشناسی ناپیوسته 86  مشاهده
 *کارشناسی ناپیوسته 91  مشاهده
 *جدول ترمی کاردانی پیوسته خواهران  مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته  مشاهده
 *جدول دروس علوم زیستی برادران  مشاهده
 *جدول دروس علوم زیستی خواهران  مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی  مشاهده

 

 

جدول رشته ها و مقاطع موجود

ردیف

دانشکده

گروه

نام رشته

مقطع

1 تربیت بدنی تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی -مدیریت ورزشی دکتری
2 تربیت بدنی تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دکتری
3  تربیت بدنی 
  تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش 

  كارشناسي ارشد
4 تربیت بدنی تربیت بدنی مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی کارشناسی ارشد
5 تربیت بدنی تربيت بدني تربیت بدنی و علوم ورزشی-بيومكانيك ورزشي   كارشناسي
6 تربیت بدنی تربيت بدني تربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتارحركتي كارشناسي

7

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی و علوم ورزشی-فيزيولوژي ورزشي

كارشناسي

8

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی و علوم ورزشی-مديريت ورزشي

كارشناسي

9

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی و علوم ورزشی-ورزش همگاني

كارشناسي

10

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربيت بدني وعلوم ورزشي

كارشناسي

11

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی وعلوم ورزشي

کارشناسی ناپیوسته

12

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی

کاردانی پیوسته

13

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی-مربیگری

کاردانی

14

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی-معلمی

کاردانی