قابل توجه دانشجویان گرامی:

دانشجویان جدیدالورود ورودی سال 95 که موفق به تکمیل فرم سلامت نشده اند هر چه زودتر جهت ادامه مراحل تکمیلی ثبت نام خود به مرکز مشاوره دانشجویی واقع در دانشکده علوم انسانی طبقه اول شرقی مراجعه نمایند.

« دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که تکیل این فرم ها الزامی می باشد.»