مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول برگزار مي كند:

« كارگاه هاي آموزشي مهارتهاي زندگي»

«ویژه دانشجویان»


*مهارت خود آگاهی *
* مهارت ارتباطي *
* مهارت كنترل خشم *
* مهارت مقابله با استرس*
* مهارت مطالعه و مديريت زمان *
* مهارت حل مسئله و تصميم گيري*

دانشجويان علاقه مند جهت شركت در اين كارگاه ها به مركز مشاوره
دانشجويي واقع در دانشکده علوم انساني- طبقه اول شرقی مراجعه و ثبت نام نمايند.

« شرکت در کلیه کلاس ها رایگان می باشد»