آموزشهاي تخصصی و کاربردي کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول
با همکاري آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد دانشبنیان برگزار میکند:
دوره مهارت هاي آشنایی با فرایند ساختمان( دوره مقدماتی مدیر اجرایی ساختمان)
محتواي دوره آموزشی:
-1 آشنایی با نظامات اداري و قوانین و مقررات مرتبط با حوزه ساختمان
-2 چگونگی شروع عملیات ساختمانی
-3 مراحل گودبرداري، اجراي سازه نگهبان و اجراي فنداسیون
-4 آشنایی با روشهاي اجراي اسکلت بتنی و فولادي
-5 آشنایی با مراحل اجراي سفتکاري و نازك کاري ساختمان
-6 آشنایی با اجراي تاسیسات برقی و مکانیکی
-7 آشنایی با اصول مدیریت و کنترل پروژه
-8 ایمنی و حفاظت و بهداشت حرفه اي در کارگاه
-9 شیوه گزارشنویسی و مکاتبات کارگاهی
-10 بازدید از پروژه هاي در دست ساخت
« با ارائه گواهینامه معتبرعلمی »
از دانشجویان و علاقه مندان جهت ثبت نام دعوت بعمل میآید.
مکان ثبت نام: دانشکده علوم انسانی-طبقه اول شرقی- مرکز مشاوره دانشجویی و یا با شماره
017-34240381 تماس حاصل نمایید.