مژده به جامعه دانشگاهي علي آبادكتول


از اين پس مي توانيد اپليكيشن دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد كتول را از كافه بازار بخش برنامه هاي كاربردي دانلود كنيد.

 

photo 2019 03 11 14 14 22 3dba2