به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که به هر دلیل، موفق به انتخاب واحد اینترنتی در زمان مقرر نشده اند می رساند، انتخاب واحد بصورت حضوری و مراجعه به دانشکده مربوطه، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/11/23امکان پذیرمی باشد .

🆔 @AKIAUnews