به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی و واجد شرایط می رساند جهت انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه مستندات علمی، پژوهشی و فرهنگی و تکمیل فرمهای مربوط به آن تا تاریخ 99/4/8 به مدیر امور دانشجویی مراجعه نمایند.
معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد علی ابادکتول