به اطلاع دانشجویان دکتری تخصصی که در مرحله ی آزمون جامع هستند می رساند پیرو جلسه ی شورای آموزشی استان، در مورخه۹۹/۴/۱۷، زمان و نحوه ی برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی به شرح ذیل اعلام می گردد:
آزمون کتبی، صبح روز یکشنبه مورخه ۹۹/۵/۱۲ ساعت۸ صبح
آزمون شفاهی، عصر روز یکشنبه مورخه۹۹/۵/۱۲ ساعت۱۴عصر
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
ضمنا دانشجویانی که حائز شرایط ثبت نام در آزمون جامع هستند و متقاضی شرکت در بخش کتبی ارزیابی جامع در واحد دانشگاهی محل زندگی خود می باشند می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۹/۴/۲۵ نسبت به ثبت درخواست از طریق سایت azmoon99.iau.ac.ir اقدام نمایند. شایان ذکر است این دانشجویان در خصوص برگزاری بخش شفاهی آزمون جامع به صورت مجازی ملزم به انجام هماهنگی با گروه مربوطه می باشند.

حوزه معاونت علمی واحد علی آبادکتول