دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول برگزار میکند:
🔻دوره تضمینی آمادگی آزمون زبان EPT

✅محتوی دوره:
آموزش هدفمند بخش های متفاوت آزمونEPT
مرور و تحلیل امتحانات قبل
آموزش تکنیک های موفقیت در آزمونEPT
✅مدرسان دوره: اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول
✅زمان برگزاری دوره: 23 مرداد 1400
✅ثبت نام در لینک زیر:
http://ws.aliabadiau.ac.ir/

شماره تماس:
0911-268-5768
🆔@AKIAUnews