ضمن عرض تبریك قبولی شما در مقطع دكتری و آرزوی موفقیت، به استحضار می رساندجهت ثبت نام از روز شنبه مورخ 95/6/27 به این واحد مراجعه نمایید.مكان ثبت نام :دانشكده علوم انسانی -طبقه اول -دفتر ثبت نام .جهت اطلاعات تكمیلی به سایت واحد به آدرسaliabadiau.ac.irو یا باشماره تلفن 34239780-017تماس حاصل نمایید.

جهت دریافت فایل فلوچارت ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول اینجا کلیک کنید.