فرم ها و بخشنامه های آموزشی
آیین نامه آموزشی دوره دکتری Ph.D
مشاهده
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته                     مشاهده
آیین نامه کارآموزی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده
آیین نامه امتحانات مشاهده
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته مشاهده
بخشنامه آموزشی ادامه تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده
فرم تایید صلاحیت عمومی - اساتید مدعو (حق التدریس ) مشاهده

 فرم طرح سوال پایان ترم

مشاهده