×

خطا

There was a problem loading image photo_2019-09-17_16-28-05-295x202.jpg in mod_featcats

 

مرحله های آموزشی
مراحل بررسی درخواست تجدید نظر نمره مشاهده
مرحله میهمانی ماده55(انتقال موقت)دانشجو از علی آبادکتول به سایر واحدها                   مشاهده
مرحله فراغت از تحصیل مشاهده
مرحله معادلسازی دروس گذرانده شده قبلی مشاهده
مرحله اخذ معرفی به استاد مشاهده
مراحل آموزشی اخذ معرفی به استاد مشاهده
مراحل آموزشی اخذ گواهی اشتغال به تحصیل مشاهده
مراحل آموزشی انصراف ار تحصیل مشاهده
مراحل آموزشی فراغت از تحصیل مشاهده
مراحل آموزشی معادلسازی دروس گذرانده شده قبلی مشاهده
 مراحل آموزشی میهمانی ماده 55 مشاهده