جدول مسئولین دانشکده تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی

معاون آموزشی و دانشجویی دانشكده :

مهدی صالحی نیا

مهدی صالحی نیا 2 

 رئیس اداره آموزشی و دانشجویی:

محمدعلي زنگانه

رئیس اداره پژوهش : داوود خسروی داود خسروی

 

 جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع
1-تربيت بدني

سعید قربانی

كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته/كارداني/كارداني پيوسته

 

جدول دروس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

       

 *کارشناسی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ویژه برادران ورودی88                                    مشاهده
 *کارشناسی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ویژه برادران ورودی 89   مشاهده
 *کارشناسی پیوسته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ویژه خواهران ورودی 88  مشاهده
 *کارشناسی پیوسته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ویژه خواهران ورودی 89  مشاهده
 *کاردانی مربیگری   مشاهده
 *کاردانی معلمی  مشاهده
 *کاردانی پیوسته تربیت بدنی برادران  مشاهده
 *کاردانی پیوسته تربیت بدنی خواهران   مشاهده
 *کارشناسی پیوسته برادران  مشاهده
 *کارشناسی پیوسته خواهران مشاهده
 *کارشناسی ناپیوسته 86  مشاهده
 *کارشناسی ناپیوسته 91  مشاهده
 *جدول ترمی کاردانی پیوسته خواهران  مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته  مشاهده
 *جدول دروس علوم زیستی برادران  مشاهده
 *جدول دروس علوم زیستی خواهران  مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی  مشاهده

 

 

جدول رشته ها و مقاطع موجود

ردیف

دانشکده

گروه

نام رشته

مقطع

1 تربیت بدنی تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی -مدیریت ورزشی دکتری
2 تربیت بدنی تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دکتری
3  تربیت بدنی 
  تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش 

  كارشناسي ارشد
4 تربیت بدنی تربیت بدنی مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی کارشناسی ارشد
5 تربیت بدنی تربيت بدني تربیت بدنی و علوم ورزشی-بيومكانيك ورزشي   كارشناسي
6 تربیت بدنی تربيت بدني تربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتارحركتي كارشناسي

7

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی و علوم ورزشی-فيزيولوژي ورزشي

كارشناسي

8

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی و علوم ورزشی-مديريت ورزشي

كارشناسي

9

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی و علوم ورزشی-ورزش همگاني

كارشناسي

10

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربيت بدني وعلوم ورزشي

كارشناسي

11

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی وعلوم ورزشي

کارشناسی ناپیوسته

12

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی

کاردانی پیوسته

13

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی-مربیگری

کاردانی

14

تربیت بدنی

تربيت بدني

تربیت بدنی-معلمی

کاردانی

 جدول مسئولین دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی

معاون آموزشی و دانشجویی دانشكده :

محمدباقر معتمدی نژاد رئیس اداره آموزشی و دانشجویی :

حسين ساربان

 رئیس اداره پژوهش  :

مجتبی قنبری


photo 2017 11 14 13 04 14 

 

جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع
گروه مهندسي برق-قدرت و كنترل

دکتر امانگلدی کوچکی

كارشناسي/ كارشناسي ناپيوسته /كارداني/كارداني پيوسته

گروه مهندسي برق-الكترونيك و مخابرات و مهندسی پزشکی

محمد باقر معتمد نژاد

 كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني/كارداني پيوسته

گروه مكانيك

دكتر سيدمسعود سيدي بيرجندي

كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته/كارداني

مهندسی عمران رامین باقرزاده کارشناسی / کارشناسی ارشد
گروه مهندسی فضای سبز دكتر فرشاد یزدیان كارشناسی ارشد
گروه  فنی ومهندسی برق جعفر سیاه بالایی تحصیلات تكمیلی
گروه  مخابرات محمد كاظم نژاد كارشناسی ارشد
گروه مهندسی صنایع و مهندسی مالی فرهاد سنچولی كارشناسی
مدیر گروه كامپیوتر نعمت اله متكی  
رياضي وآمار(وسنجش ونظارت وارزيابي) محمد جعفر دوست دیلمی  

 

   

 فرمها

   
**منشور اخلاقی مشاهده
 فرم تصويب پروژه كارشناسي برق و کنترل
  مشاهده
 نحوه گردشكار پايان نامه ارشد ونگارش پايان نامه   مشاهده
فرم تعیین استاد راهنما   مشاهده
 proposal   مشاهده
فرم تصويب كارداني الكترونيك   مشاهده
فرم نمره پروژه برق - قدرت   مشاهده
مجوزدفاع پروژه مهندسی برق-مهندسی پزشکی
  مشاهده
فرم تصویب پروژه کارشناسی مهندسی برق -گروه مهندسی الکترونیک و مخابرات-پزشکی   مشاهده
فرم نمره پروژه کارشناسی گروه مهندسی الکترونیک و مخابرات و مهندسی پزشکی   مشاهده
فرم تعیین گرایش دانشجویان رشته مهندسی پزشكی 
  مشاهده
فرم درخواست انصراف از تحصیل ( دانشكده فنی و مهندسی )   مشاهده
فرم اخذمجوزدفاع پروژه كارشناسی مهندسی برق مهندسی پزشكی   مشاهده
فرم درخواست مرخصی تحصیلی   مشاهده
فرم درخواست معادلسازی دروس دانشجویان   مشاهده
فرم علام نمره پروژه مکانیک    مشاهده
فرم تصویب پروژه مکانیک   مشاهده
فرم اعلام نمره پروژه گروه مهندسی صنایع   مشاهده
فرم تصویب پروژه گروه مهندسی صنایع   مشاهده
فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد   مشاهده
فرم نمره پروژه گروه مهندسی برق-قدرت- کنترل   مشاهده
فرم انصراف مقاله   مشاهده
فرم تعهد ارائه مقاله   مشاهده
فرم تعهد اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد   مشاهده
فرم تصویب پروژه کامپیوتر   مشاهده
فرم نمره پروژه رشته کاردانی کامپیوتر   مشاهده
فرم نمره پروژه رشته کارشناسی کامپیوتر   مشاهده
فرم تعیین استاد راهنما کارشناسی ارشد مشاهده
فرم کاربرگ اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد   مشاهده
فرم تایید حضور دانشجودر جلسات دفاع   مشاهده

 

جدول دروس رشته های دانشکده فنی ومهندسی

 
 *کارشناسی ناپیوسته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی
  مشاهده
* مهندسی پرتو پزشکی   مشاهده
*رشته مهندسی هسته ای   مشاهده
 *مهندسی صنایع ورودی 90 به بعد   مشاهده
*مهندسی اپتیک و لیزر-اپتیک   مشاهده
*مهندسی اپتیک و لیزر-اپتوالکترونیک   مشاهده
*کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید- ماشین ابزار   مشاهده
*كارشناسي ناپيوسته شبكه هاي انتقال وتوزيع
  مشاهده
*مهندسي برق- گرايش انتقال وتوزيع   مشاهده
*مهندسي تكنولوژي جوشكاري   مشاهده  
*مهندسي مكانيك ورودي90به بعدو مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی برودتی
  مشاهده
*مهندسی مکانیک ورودی قبل از 90   مشاهده
*مهندسي صنايع ورودی 90 به بعد
  مشاهده
*مهندسي صنايع ورودي قبل از90   مشاهده
*مهندسي رباتيك   مشاهده
*تكنولوژي ابزاردقيق   مشاهده
*مهندسي برق - كنترل مشاهده
*مهندسي برق كنترل ورودي 92   مشاهده
*كارداني برق - توزيع   مشاهده
*مهندسي برق - قدرت   مشاهده
*مهندسي برق - قدرت ورودي 92   مشاهده
*جدول ترم بندی مهندسی پزشکی -بیوالکتریک
  مشاهده
*مهندسي پزشكي - بيوالكتريك   مشاهده
*مهندسي برق - مخابرات   مشاهده
*مهندسي برق - مخابرات ورودي 92   مشاهده
*مهندسي تكنولوژي نرم افزار   مشاهده
*مهندسي كامپيوتر-  سخت  افزار   مشاهده
*مهندسي كامپيوتر-نرم افزار   مشاهده
*كارداني كامپيوتر پيوسته   مشاهده
*جدول دروس رشته كامپیوتر-نرم افزار -كارشناسی پیوسته ورودی 92 و ماقبل   مشاهده
*جدول دروس مهندسی كامپیوتر-نرم افزار كارشناسی پیوسته-ورودی 93 به بعد   مشاهده
*جدول دروس رشته كامپیوتر - كاردانی   مشاهده
*جدول دروس رشته مهندسی تكنولوژی كامپیوتر-نرم افزار   مشاهده
*جدول دروس مهندسی كامپیوتر-سخت افزار (كارشناسی پیوسته 92 و ماقبل )   مشاهده
*جدول دروس رشته مهندسی كامپیوتر-فناوری اطلاعات(كارشناسی پیوسته )   مشاهده
*جدول دروس رشته مهندسی كامپیوتر-معماری سیستم های كامپیوتر   مشاهده
 *چارت درسی كارشناسی ارشد -رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش شبكه های كامپیوتر   مشاهده
*چارت درسی رشته مهندسی كامپیوتر -كارشناسی ارشد گرایش نرم افزار -ورودی 92 به بعد   مشاهده
*مهندسی برق صنعتی 86   مشاهده
* مهندسي برق - الكترونيك ورودي 92   مشاهده
*كارداني پيوسته الكترونيك(اصلاح شده)   مشاهده
*كارداني ناپيوسته الكترونيك   مشاهده
*مهندسي برق -الکترونیک   مشاهده
*مهندسي تكنولوژي الكترونيك(اصلاح شده)   مشاهده
*مهندسي تكنولوژي برق - قدرت   مشاهده
*مهندسي تكنولوژي مخابرات - سوئيچ   مشاهده
*ناپيوسته مهندسي قدرت   مشاهده
*كارشناسي ارشد برق - قدرت   مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق - الكترونيك قدرت   مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق - تكنولوژي فشار قوي   مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق - كنترل   مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق - ماشينهاي الكتريكي   مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي برق -سيستمهاي قدرت   مشاهده
*كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي انرژي   مشاهده
*جدول دروس رشته كارشناسی ارشد مهندسی پزشكی - بیوالكتریك   مشاهده
*جدول دروس مهندسی پزشكی - بالینی ورودی 95   مشاهده
*جدول دروس مهندسی پزشكی - بیوالكتریك ورودی 95   مشاهده
*جدول دروس مهندسی پزشكی - بیومكانیك ورودی 95   مشاهده
*جدول دروس مهندسی پزشكی - بیومواد ورودی 95   مشاهده
*جدول دورس مهندسی پزشكی بیوالكتریك   مشاهده
     

 

 

   
جدول ترم بندی رشته های دانشکده فنی و مهندسی    

*رشته مهندسی پرتو پزشکی(8 ترمی)

 

 مشاهده

*رشته مهندسی پرتو پزشکی (3 ساله)   مشاهده
*رشته مهندسی هسته ای (4ساله)   مشاهده
*رشته مهندسی هسته ای (تابستان1)   مشاهده
*رشته مهندسی پزشکی بیو الکتریک   مشاهده
*رشته مهندسی برق -مخابرات ورودی های 92 به بعد   مشاهده
*رشته مهندسی برق-قدرت ورودی 92 به بعد   مشاهده
*رشته مهندسی برق-الکترونیک ورودی 94   مشاهده
*رشته مهندسی تکتولوژی الکترونیک   مشاهده

 

 

   
سرفصل دروس دانشکده فنی و مهندسی    

*کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی

 

 مشاهده

*کارشناسی مهندسی هسته ای   مشاهده

 

جدول رشته ها و مقاطع موجود

ردیف دانشکده گروه نام رشته مقطع
1 فنی و مهندسی کنترل مهندسی برق-کنترل
دکتری
2 فنی و مهندسی قدرت
مهندسي برق-قدرت دکتری
3 فنی و مهندسی صنایع مهندسی صنایع دکتری
4 فنی و مهندسی صنایع مهندسی صنایع -تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دکتری
5 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق -مخابرات دکتری
6 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق- الکترونیک دکتری
7 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری
8 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دکتری
9 فنی و مهندسی کشاورزی علوم باغبانی -گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای دکتری
10 فنی و مهندسی عمران مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
11 فنی و مهندسی کشاورزی مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی،ادویه ای و عطری کارشناسی ارشد
12 فنی و مهندسی مهندسی پزشکی - بیو الکتریک
کارشناسی ارشد
13 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک  کارشناسی ارشد 
14 فنی و مهندسی صنایع مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
کارشناسی ارشد
15 فنی و مهندسی مهندسی شیمی دارویی کارشناسی ارشد
16 فنی ومهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
17 فنی ومهندسی کامپیوتر کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ارشد
18 فنی و مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
19 فنی و مهندسی مهندسی شیمی معدنی
کارشناسی ارشد
20 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق-سیستمهای الکترونیک دیجیتال کارشناسی ارشد
21 فنی و مهندسی کنترل 
 مهندسي برق-کنترل كارشناسي ارشد
22 فنی و مهندسی قدرت مهندسی برق-قدرت-سیستم های قدرت
كارشناسي ارشد
23 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانو الکترونیک کارشناسی ارشد
24 فنی و مهندسی قدرت مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 
كارشناسي ارشد
25 فنی و مهندسی    مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیت سیستمهای انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد
26 فنی و مهندسی مکانیک 
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستم های انرژی 
كارشناسي ارشد
27 علوم پایه
فیزیک
فتونیک
كارشناسي ارشد 
28 فنی و مهندسی كامپيوتر علوم  كامپيوتر  كارشناسي ارشد
29 فنی و مهندسی مكانيك مهندسی مكانيك-ساخت و تولید
كارشناسي ارشد
30 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
31 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق-مخابرات نوری
كارشناسي ارشد
32 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق- مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
33 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
34 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاری کارشناسی ارشد
35 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق - شبکه های مخابرات کارشناسی ارشد
36 فنی و مهندسی ریاضی  ریاضی-ریاضیات  مالی کارشناسی ارشد
37 فنی و مهندسی ریاضی آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
 38 فنی و مهندسی   مهندسی فضای سبز كارشناسی ارشد
39 فنی و مهندسی مهندسی هسته ای
كارشناسي
40 فنی و مهندسی الكترونيك مهندسی برق -الکترونیک كارشناسي
41 فنی و مهندسی الكترونيك مهندسي برق-سيستمهاي ديجيتال كارشناسي
42 فنی و مهندسی الكترونيك مهندسي پزشكي-(بيوالكتريك-بیو متریال -بیو مکانیک-بالینی )
كارشناسي
43 علوم پایه رياضي علوم مهندسي -رياضي مهندسي كارشناسي
44 علوم پایه رياضي علوم مهندسي -فیزیک مهندسي كارشناسي
45 علوم پایه شيمي شيمي گرايش فناوري اطلاعات كارشناسي
46 فنی و مهندسی قدرت مهندسی برق قدرت - الکتروتکنیک كارشناسي
47 فنی و مهندسی قدرت مهندسي برق شبكه هاي انتقال وتوزيع كارشناسي
48 فنی و مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپوتر کارشناسی
49 فنی و مهندسی كامپيوتر مهندسي كامپيوتر-نرم افزار كارشناسي
50 فنی و مهندسی کامپیوتر  مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
كارشناسي
 51 فنی و مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات کارشناسی
52  فنی و مهندسی کنترل
مهندسی برق-کنترل  كارشناسي
53 فنی و مهندسی الکترونیک
مهندسی اپتیک لیزر
كارشناسي
54 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق-مخابرات كارشناسي
55 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي رباتيك كارشناسي
56 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستم ها كارشناسي
57 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي مكانيگ-مكانيك در حرارت وسيالات كارشناسي
58 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي تكنولوژي جوشكاري کارشناسی ناپیوسته
59 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي تكنولوژي-ساخت وتوليد-ماشين ابزار کارشناسی ناپیوسته
60 فنی و مهندسی الكترونيك مهندسی تکنولوژی الکترونیک  کارشناسی ناپیوسته
61 علوم پایه رياضي ریاضی کارشناسی ناپیوسته
62 فنی و مهندسی قدرت برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته
63 فنی و مهندسی قدرت مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال توزیع کارشناسی ناپیوسته
64 فنی و مهندسی قدرت مهندسي تكنولوزي برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته
65 فنی و مهندسی قدرت مهندسي تكنولوژي فني رسانه کارشناسی ناپیوسته
66 فنی و مهندسی كامپيوتر مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر کارشناسی ناپیوسته
67 فنی و مهندسی كنترل مهندسي تكنولوژي كنترل -ساخت  وتوليد کارشناسی ناپیوسته
68 فنی و مهندسی كنترل مهندسي تكنولوژي كنترل ابزار دقيق کارشناسی ناپیوسته
69 فنی و مهندسی مخابرات مهندسي تكنولوژي مخابرات-سوئيچ کارشناسی ناپیوسته
70 فنی و مهندسی مكانيك مهندسی تکنولوژی  تأسیسات حرارتی وبرودتي کارشناسی ناپیوسته
71  فنی و مهندسی  كامپيوتر  نرم افزار كامپيوتر  کاردانی پیوسته
72  فنی و مهندسی  قدرت  الکتروتکنیک-برق صنعتی  کاردانی پیوسته
73 فنی و مهندسی الكترونيك الکترونیک کاردانی پیوسته
74  فنی و مهندسی  قدرت  علمی-کاربردی برق -قدرت  کاردانی
75  علوم پایه  رياضي  ریاضی  کاردانی
76 فنی و مهندسی الكترونيك کاردان فنی برق الکترونیک کاردانی
77  فنی و مهندسی  مكانيك  کاردان فنی مکانیک- نقشه کشی صنعتی
 کاردانی

 
 

 جدول مسئولین دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی
معاون آموزشی  و دانشجویی دانشكده : دکتر ملیحه مهدوی  

 رئیس اداره آموزشی و دانشجویی :

جواد گوكلاني

جواد گوکلانی 

 رئیس اداره پژوهش  :

سیده فاطمه میرجعفری

p
 

 

 جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع
کارآفرینی (آموزش عالی) دکتر مجید اشرفی دکتری

زبان و ادبیات فارسی 

دکتر ملیحه مهدوی

کارشناسی ارشد،کارشناسی

پژوهش هنر

غلامرضا حسنی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزش

دکتر فریدون آزما

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی و امور بانکی

  کارشناسی ،کاردانی،کارشناسی ناپیوسته 

آموزش زبان انگلیسی 

دكتر ندا فكری

دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ناپیوسته،کاردانی

معارف اسلامی

سید علی طاهری

کاردانی و کارشناسی

حقوق

دکتر سید ولی الله حسینی  کارشناسی ارشد
حقوق علیرضا ابراهیمی فرد کارشناسی
معماری سعید اكبری کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
 روانشناسی  معصومه  دامغانی کارشناسی ارشد
 موسیقی غلامرضا حسنی کارشناسی

 

*جدول دروس و ترمی دانشکده علوم انسانی

 *جدول دروس وترمی کاردانی امور بانکی مخصوص ورودی 84 به بعد 
  مشاهده    
 *جدول ترمی کاردانی ناپیوسته معماری 
  مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته معماری   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته موسیقی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته نقاشی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته ادبیات و زبان فارسی    مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته ادبیات و زبان فارسی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته و  ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی   مشاهده
 *جدول دروس کاردانی و  کارشناسی پیوسته گروه زبان انگلیسی   مشاهده
 *جدول دروس رشته علوم اقتصادبازرگانی کارشناسی پیوسته   مشاهده
 *جدول دروس كارشناسي ارشد ادبيات و زبان فارسی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر   مشاهده 
 *جدول دروس کارشناسی ارشد حقوقی عمومی
  مشاهده
 *جدول دروس کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی   مشاهده
 *جدول دروس کارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسی   مشاهده
*جدول دورس دکتری کارآفرینی  ورودی 94   مشاهده
*جدول ترمی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش و بهسازی منابع انسانی   مشاهده
*جدول ترمی کارشناسی ارشد رشته حقوق - ثبت اسناد و املاک   مشاهده
*جدول ترمی کارشناسی پیوسته رشته حقوق   مشاهده
جدول دورس كارشناس پیوسته رشته حقوق - 95 به بعد   مشاهده
جدول دورس كارشناسی پیوسته رشته حقوق-95 به بعد   مشاهده
جدول دورس كارشناسی رشته حقوق - 95 به بعد   مشاهده
جدول ترمی  كاشناسی پیوسته رشته حقوق- 95 به بعد   مشاهده

*فرمهای دانشکده علوم انسانی

*فرم پروپوزال
دریافت فرم
*فرم استعلام موضوع رساله/پایان نامه دریافت فرم
*فرم الف پیشنهاد عنوان رساله دکتری کارآفرینی دریافت فرم
*اخلاق پژوهش
دریافت فرم
*فرم رزومه دریافت فرم
*فرم اعلان آمادگی دفاع دریافت فرم
*شیوه آدرس دهی برای مقالات دریافت فرم
*شیوه نگارش پایان نامه دریافت فرم
*جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد   دریافت فرم
*فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد دریافت فرم
*تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد  دریافت فرم
*فرم تعهد عدم ارائه مقاله دریافت فرم
*فرم کد استاد   دریافت فرم
*فراخوان افراد برای شرکت در جلسه دفاع دریافت فرم
*تعهد استفاده از مهلت قانونی جهت ارائه مقالات دریافت فرم 
*فرم شرکت در جلسه دفاعیه  دریافت فرم 
*کاربرگ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد دریافت فرم 
*کاربرگ درخواست تصویب موضوع پایان نامه  دریافت فرم
*گزارش پیشرفت پایان نامه  دریافت فرم 
*فرم صورتجلسه دفاع دریافت فرم
*فرم نمره مقاله دریافت فرم
*مراحل تصویب پروپوزال و دفاع پایان نامه ها دریافت فرم
*فرم تاییدمقاله دریافت فرم
*فرم تایید اصلاحات دریافت فرم
*فرم شركت در جلسات دفاع دریافت فرم
 برنامه کلاسی دانشجویان ارشد حقوق ثبت مشاهده
برنامه کلاسی دانشجویان دکتری کارآفرینی ورودی های 93 مشاهده
برنامه اجرایی دکتری کارآفرینی ورودی مهر - ترم بهمن 95-94 مشاهده
برنامه اجرایی دکتری کارآفرینی ورودی بهمن - ترم بهمن 95-94 مشاهده
*فرمهای مربوط به تنظیم پایان نامه رشته زبان انگلیسی
*Approval Page
مشاهده
*Declaration مشاهده
*Table of Contents مشاهده
*Title Page مشاهده

 

جدول رشته ها و مقاطع موجود

ردیف دانشکده گروه نام رشته مقطع
1  علوم انسانی  کارآفرینی  کاآفرینی -آموزش عالی دکتری
2 علوم انسانی زبان آموزش زبان انگلیسی دکتری
3 علوم انسانی ادبیات زبان و ادبیات فارسی دکتری
4 علوم انسانی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
5 علوم انسانی معماری معماری داخلی کارشناسی ارشد
6 علوم انسانی حقوق ثبت اسناد و املاک کارشناسی راشد
7 علوم انسانی تصوف و عرفان اسلامی کارشناسی ارشد
 8 علوم انسانی ادبیات زبان و ادبیات فارسی -ادبیات تطبیقی(فارسی - عربی) کارشناسی ارشد
9  علوم انسانی ادبيات
 زبان و ادبیات فارسی كارشناسي ارشد
10  علوم انسانی  حقوق
 حقوق عمومی
کارشناسی ارشد
11  علوم انسانی زبان انگليسي  آموزش زبان انگلیسی كارشناسي ارشد
12  هنرمعماری
 هنر  پژوهش هنر
کارشناسی ارشد
13 علوم انسانی مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
14
علوم انسانی معماری مهندسی فضای سبز کارشناسی ارشد
15
علوم انسانی معماری مدیریت پروژه و ساخت کارشناسی ارشد
16 علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
17 علوم انسانی معماری مهندسی معماری کارشناسی
18  هنر معماری
 هنر  نمایش -کارگردانی
كارشناسي
19  هنرمعماری  هنر  نقاشی
کارشناسی
20  هنر معماری  هنر  سینما كارشناسي
21  هنرمعماری  هنر  موسیقی کارشناسی
22  علومانسانی  اقتصاد  علوم اقتصادی- اقتصادبازرگانی كارشناسي
23  علوم انسانی  زبان انگليسي  آموزش زبان انگلیسی كارشناسي
24  علوم انسانی  زبان وادبيات فارسي  زبان و ادبیات فارسی كارشناسي
25  علوم انسانی  زبان انگليسي  آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
26  علوم انسانی  زبان وادبيات فارسي  زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته
27  هنر معماری  هنر  علمی ارتباط تصویری
کارشناسی ناپیوسته
28  هنرمعماری  معماری  علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته
29  هنرمعماری  معماری  مرمت و احیاء بناهای تاریخی کارشناسی ناپیوسته
30  علوم انسانی  زبان انگليسي  آموزش زبان انگلیسی کاردانی
31  علوم انسانی  زبان وادبيات فارسي  زبان و ادبیات فارسی کاردانی
32  علوم انسانی  اقتصاد  امور بانکی کاردانی
33  هنرمعماری  معماری  معماری کاردانی
34  هنر معماری  هنر  هنرهای تجسمی - نقاشی
کاردانی

                          

اطلاعیه آزمون جامع دانشجویان دکتری کارآفرینی ورودی 93

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.