به اطلاع می رساند حوزه معاونت پژوهش و فناوری سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از نظر ظاهر و محتوا بهینه سازی و بازطراحی گردید.