به اطلاع می رساند بخش معاونت دانشجویی فرهنگی سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از نظر طراحی و محتوایی بهینه سازی و بازطراحی گردید.