به اطلاع می رساند حوزه حوزه معاونت اداری و مالی سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از نظر ظاهر و محتوا بهینه سازی و بازطراحی گردید.