به اطلاع می رساند حوزه حوزه معاونت توسعه، مدیریت و منابع سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از نظر ظاهر و محتوا بهینه سازی و بازطراحی گردید.