به اطلاع می رساند حوزه حوزه ریاست سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از نظر ظاهر و محتوا بهینه سازی و بازطراحی گردید.