اطلاعیه آموزشی
به اطلاع کلیه داوطلبان دکتری تخصصی سال 99 که محل برگزاری مصاحبه را دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی آبادکتول انتخاب نموده اند میرساند زمان برگزاری مصاحبه از تاریخ 99/7/5 لغایت 99/7/16 می باشد.